1918 m. vasario 24 d. | Lošikai apgavikai

Vienas, Jankelis Mečkauskas buvo 21 metų amžiaus. Lošė visą popietį ligi devintos vakaro. Paskui, po trumpo perlinkio, vėl ėmė lošti. Mečkauskas dabar atsinešė savo kortas, ir visi lošė jo kortomis. Palošus valandą, kai kurie pastebėjo, jog kortos buvo įženklintos smulkiais raudonais taškeliais atvirkščioje pusėje ir iš tų taškelių, gerai įsidėmėjus, buvo galima pažinti kortos.

Neseniai atvyko Suvalkuosna vienas pirklys iš Punsko ir apsistojo viename miesto viešbutyje. Pas jį netrukus apsilankė keletas miesto gyventojų, ir jie čia pat ėmė lošti kortomis. Vienas, Jankelis Mečkauskas buvo 21 metų amžiaus. Lošė visą popietį ligi devintos vakaro. Paskui, po trumpo perlinkio, vėl ėmė lošti. Mečkauskas dabar atsinešė savo kortas, ir visi lošė jo kortomis. Palošus valandą, kai kurie pastebėjo, jog kortos buvo įženklintos smulkiais raudonais taškeliais atvirkščioje pusėje ir iš tų taškelių, gerai įsidėmėjus, buvo galima pažinti kortos. Mečkauskas iš vieno anų lošikų ūmai laimėjo 160 markių. Kiti taipo pat pralošė pinigų. Pakilo ginčas dėl kortų, ar jos neįženklintos. Mečkauskas tikrino, jog jis tą pačią dieną kortas esąs per pietus nusipirkęs ir stačiais iš ten atsinešęs čionai ir tiktai čia, visiems matant, kortas teišėmęs iš apdaro. Betgi paskui jau ėmė lošti kitomis kortomis. Tas lošis vadinasi 17 bei 4 ir plačiai yra žinomas. Viešbučio šeimininkas žinojo, kad pas jį lošė tą lošį, bet jis į tai nesikišo. Užtatai paskui visus juos patraukė apskričio teisman. Viešbutininkui uždėjo mokėti 100 markių pabaudos; o Mečkauskį pasmerkė kalėti devynetą mėnesių.


Šaltinis: Lošikai apgavikai. (1918, Vasario 28). Dabartis (26), p. 4. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23987&seqNr=4

0