1918 m. vasario 23 d. | Lietuvos kooperacijos įstaigos

Lietuvos ūkio išsiplėtojimas, šio pasaulio karo didžiausiai sutrukdytas, eina mažalėn į savo pirmykštį kelią. Jau šen ir ten atgyja vartotojų draugijos, organizuojas pirkimo-pardavimo bendrovės (Joniškio ir Šiaulių apylinkės), pradeda rinktis ir dirbti ūkio būreliai…

Į vartotojų draugijas, ūkio bendroves ir būrelius, kredito draugijas ir atskirus kooperacijos veikėjus

Liet. Dr. agr. ir teisių pagalbai teikti <D. B. Nr. 9 įdėjo tokį pranešimą:

Lietuvos ūkio išsiplėtojimas, šio pasaulio karo didžiausiai sutrukdytas, eina mažalėn į savo pirmykštį kelią. Jau šen ir ten atgyja vartotojų draugijos, organizuojas pirkimo-pardavimo bendrovės (Joniškio ir Šiaulių apylinkės), pradeda rinktis ir dirbti ūkio būreliai… Mažiausiai kruta kredito draugijos, kadangi tie sluoksniai, kurie pireš karą, naudojosi kreditu, dabar jo beveik nereikalauja, nes realizuoti jis dabarties sąlygose yra labai netikra.

Bet atgyjąs kooperacijos judėjimas tampriai rišasi su visu Lietuvos ūkio išsiplėtojimu ir jo stovis bei reikalai privalu ir kooperacijos veikėjams omeny lanikyti.

Lietuvos ekonominis išsiplėtojimas žengdavo ir ligi šiol ypatingu keliu. Kiek Lietuvos, kaipo krašto, ekonominė evoliucija (ūkio plėtojimosi ėjo paprastu, tipiniu būdu, tiek lietuvių tautos ūkio išsivystymas tik išdalies tuo paprastuoju keliu tėjo, – svarbesnieji žingsniai daromi buvo bendrovių būdu ir tikru kooperacijos keliu. Atsižvelkime tik į daugybę vartotojų ir kredito draugijų, ūkio būrelių ir kt. Net ir privatinė iniciatyva (sumanumas) apsireikšdavo pas mus dažniausiai bendrovės pavidalu, – prisiminkim tik mūsų <Vilijos>  bendrovę, Šiaulių <Progresą> ir kit. Šio apsireiškimo priežastis galėjo būti tai, kad lietuvių rankose menkai kapitalo tebuvo sutaupyta, bet faktas pasilieka faktu: medžiaginis lietuvių padėjimas stūmė mūsų ūkio plėtojimąsi į kooperacijos formas tiek pramonės ir prekybos, tiek ir kredito srity. Nemanyti kas duotų mūsų ūkiui kitokio krypsnio ir ateityje.

Kadangi ta ekonominio visuomenės išsiplėtojimo forma geriausiai tinka darbo žmonių reikalams, kadangi ta forma išjudina platesnes darbo žmonių mintas, moko jas savarankiškumo ir tiksliau veda prie visuomenės pažangos, kadangi kooperacijos judėjimas jau užėmė lietuvių tautos ekonominiam gyvenime tvirtą vietą, – reikia tat ir idėjoj tam judėjimui pritirti ir stiprinti apsireiškusi visuomenės išsiplėtojimo pakraipa.

Visos kooperacijos jėgos privalytų suskubti šiandieną, kad sužadinus užsnūdusias, atgaivinus, apmirusias, atstačius  išdraskytas Lietuvos kooperacijos įstaigas. Vienas pirmųjų tame plačiame darbe žingsnių būtų suskaityti šiandien Lietuvos kooperacijos pajėgos, pasiinformuoti dėlei jos dabartinio stovio, pasidrąsinti bei pasistiprinti šios dirvos veikėjams savo tarpe susipažinus ir nustatyti pirmutiniai reikalingiausi veikimo žingsniai dabar ir artimesnėje ateityje.

Visa tat galima būtų laukti iš kooperacijos draugijų atstovų ir veikėjų suvažiavimo.

Turėdama tai omeny, Lietuvių Draugija agronomijos ir teisių pagalbai teikti, patariama kai kurių apylinkių kooperacijos veikėjų ryžtųsi pasirūpinti suvažiavimo parengimu ir įvykinimu. Draugija mėgina susižinoti susivažiavimo leidimo reikalais su valdžios įstaigomis, bet prieš organizuodami ir šaukiami susivažiavimą, norėtume atsiklausti tuo reikalu visuomenės ir išgirsti atsiliepiant dėlei keliamojo sumanymo platesnius jos sluoksnius, jam pritariant bei paremiant.

Todėl kreipiamės į visas Lietuvos kooperacijos įstaigas, į visus, kam kooperacijos reikalai rūpi ir kviečiame dėlei keliamojo suvažiavimo sumanymo atsiliepti, būtent – jo reikalingumo bei aktualumo, dėlei klausimų, kurie jame reikėtų iškelti, dėlei laiko, kurio patogiausia būtų suvažiavimas sušaukti ir kita.

Atsiliepimus prašome siuntinėti per Vilniaus lietuvių laikraščius, arba tiesiai mūsų Draugijos vardu (Vilnius, Vilniaus g. nr. 14).

Lietuvių Draugijos agronomijos ir teisių pagalbai teikti Kooperacijos komisija


Tilmanso viniu fabrikas Kuhlewindtas, 1915-1918 m.


Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Šaltinis: Į vartotojų draugijas, ūkio bendroves ir būrelius, kredito draugijas ir atskirus kooperacijos veikėjus (1918, vasario 23). Lietuvos aidas 24 (72), p. 2. [žiūrėta 2018.02.20]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66430_2 

0