1918 m. vasario 2 d. | Mokytojai, įsidėmėkite!

Jau išėjo iš spaudos III-čia laida A. Janucionies elementoriaus <KELIAS Į ŠVIESĄ>, sutaisytas naujausias paidagogikos ir metodikos reikalavimais, remiantis, su daugybę paveikslėlių, kaligrafijos rašto, rašybos lavinimosi darbų, nurodymais, kaip reikia elgtis skaitant ir rašant, kad nepakenkus savo sveikatai ir t. t.

Pirmieji leidima išėjo per du menėsiu. Dar nė vienas vadovėlis neturėjo tokio pasisekimo.Mat gera prekė pati save giria.

Taigi, jeigu norite lengvai, greitai ir be vargo išmokyti skaityti, rašyti, jeigu nenorite mokydami, patys kankintis ir vaikus kankinti – mokykit skaiyti, rašyti tik iš elem. „Kelias į šviesą“, kurio reikalaukite kiekviename knygyne. Jis vokiečių valdžios leistas. Kaligrafijos darbus atliko žinomas lietuvių dailininkas A. Žmuidzinavičius. Kaina 35 kap. Mokykloms ir knygynams nuleidžiama nuošimčiu. Sukrauta pas autorių: Vilnius, Sakretstr. 5-4, kur reikia siųsti užsakymai ir pinigai.

 


Šaltinis: Mokytojai, įsidėmėkite! (1918, vasario 2). Lietuvos Aidas 15 (63), p. 4. Prieiga internete [žiūrėta 2018-01-30] http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66432_4

0