1918 m. vasario 12 d. | Viešosios priedermės

Mums rašo: per pastaruosius pustymus įvairiose vietose gyventojai neklausė policijos ir nepadėjo valyti sniego. Todėl čia dar kartą nurodome į tai, kad, pasak keleto vyriausio rytų vado išleistų paliepimų, kurie remiasi 52 skirsniu Hagoje nustatytos karo tvarkos, gyventojų priedermė yra atlikti vokiečių valdžios parodytą darbą. Tatai ypač reikia daryti atsitikus nelaimei, pavojui arba atsiradus kliūčių (sniego pusnių, gaisrų, tvanų ir t.t.). Galintieji dirbti asmenys, kurie neklauso ir nedaro įsakyto jiems darbo, gali būti imami darban priverstinai ir baudžiami pinigine bausme iki 10 tūkstančių markių arba kalėjimu iki 5 metų.


Šaltinis: Viešosios priedermės. (1918, Vasario 12). Dabartis (19), p. 3. [žiūrėta 2018-01-21]. Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23979&seqNr=3

0