1918 m. spalio 31 d. | Taikos galimumas

Pasak „Morning Post“, dėl pastarųjų trijų dienų įvykių, Vashingtone esanti labai padidėjus viltis, jog veikiai bus taika.

Vakar Vashingtone gavo Vokietijos atsiliepimą į Vilsono raštą. Jį regi, kaip praneša Reuteris, tiktai patikrinimu to, jog Vokietija yra gavusi Vilsono raštą. Todėl Vilsonas nė neatsiliepsiąs į jį. Vilsonas visą savo korespondenciją esąs parodęs santarvės valdijoms, ir kitą žingsnį rengsiančios visos valdijos išvien.

Pasak „Morning Post“, dėl pastarųjų trijų dienų įvykių, Vashingtone esanti labai padidėjus viltis, jog veikiai bus taika. Lansingas šeštadienyje senato komisijoj dar kartą užreiškė, kad Vilsonas būtinai laikysiąs 14-kos savo programos punktų. Anot pasitikimų Pariso sluoksnių, Vilsonas turįs priežasties manyti, kad Vokietija priimsianti santarvės reikalavimus. Šiaip esą jis nebūtų sutikęs klaustis ginklų sustabdymo sąlygų iš santarvės pusės.

Laikraštis „Corriere“ praneša, kad Vilsonas, sudėdamas paskutinį savo raštą, esąs pabojęs ypatingus Anglijos, Fransijos ir Italijos reikalavimus. Jei Vokietija priimsianti pirmąsias ginklų sustabdymo sąlygas, tada santarvininkai, dalyvaujant pulkininkui Honses, pradėsią tarybas Parise, kad išaiškinus, kaip kurie supranta pamatinius Vilsono principus. Ateityje Amerika dalyvausianti santarvės konferencijoje per pulkininką Honsę, kuriam tuo tikslu suteiksią plačių įgaliojimų. Honse jau kalbėjo su Clemenceau, Haig ir Milneriu, ir dabar kalbėsiąs dar su Fochu.

Anot „Nieuve Rotterdamsche Courant“, Londone iš Vokietijos atsiliepimo matą, jog Vokietija nenorinti pasilikti ant pusės kelio. Nors kai kurie konservatorių laikraščiai rašą priešingai, bet tai esanti tiktai priešo gudrybė; kiekvienas esąs įsitikrinęs, kad susitaikymo galimumas esąs vėl didesnis. „Daily News“ sako, kad kuo veikiau mestų ginčus, ir ragina santarvę priimti Vilsono sąlygas.
Saikiųjų Fransijos socialistų nuomonė yra plačiai pasklidusi ir tarp kitų luomų, ir kurstantieji Pariso laikraščiai maža teranda pritarimo tarp gyventojų. Radikalų ir radikalų socialistų partijų kongreso rezoliucija reikalauja pabaudom vokiečių pražangų, bet pripažinsta Vilsono dėsnius.

„Matin ir Temps“ rašo, kad visuotinis stovis rodąs Fransijai galimybės, jog įvyks ginklų sustabdymas.

28-asis JAV prezidentas Woodrow Wilson (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Taikos galimumas. (1918, Spalio 31). Dabartis (177), p. 1. [žiūrėta 2018-10-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23973&seqNr=1

2+