1918 m. spalio 31 d. | Pranciškus Žadeikis | Nelaukiami svečiai Skuode

Į jo globą pradėjo plaukti iš Rusijos, tarp kitokių suvargusių, daugybė vaikų, kuriuos Vilniuje sunku buvo išmaitinti. Komitetas, matomai, nutarė tuos vaikus gabenti į Lietuvos miestelius. Karo pradžioje susitvėrė Vilniuje Lietuvių nuo karo nukentėjusiems šelpti komitetas, kurs gausiai buvo šelpiamas rusų valdžios ir ilgai tenai veikė. Bet besiartinant vokiečiams prie Vilniaus, tasai komitetas išsidangino į Rusiją ir apsigyveno Voroneže. Paėmus bolševikams valdžią į savo rankas, nutrūko visos pašalpos, todėl komitetas iš pradžių dalinai sugrįžo atgal į Vilnių. Į jo globą pradėjo plaukti iš Rusijos, tarp kitokių suvargusių, daugybė vaikų, kuriuos Vilniuje sunku buvo išmaitinti. Komitetas, matomai, nutarė tuos vaikus gabenti į Lietuvos miestelius. Dėl to tad spalio pabaigoje vieną dieną atvežė į Skuodą bent dvidešimtį vaikiukų ir mergaičių po priežiūra jų globėjos Noreikaitės. Visas būrys apsigyveno Vaitkienės arbatinėj. Skuodo piliečiai labai nustebo tokių svečių susilaukę ir įdomaudami ėjo jų žiūrėti. Bet vaikai buvo išalkę ir reikėjo pasirūpinti, kaip juos maitinti. Iš pradžių paėmiau aš juos savo globon, nes komitetas ir siuntinėjo tuos vaikus tiesiog klebonų globai. Aš pats ir daugel kas iš skuodiškių manė tuos vaikus išdalinti ūkininkams į sodžius, bet kairieji pradėjo triukšmą kelti ir šaukti, jog tai esą negalima, reikią steigti tiems vaikams bendrabutį. Jie darė tai tuo tikslu, kad tų vaikų maitinimą paimtų į savo rankas ir priverstinai nuo ūkininkų reikalautų jiems maisto. Buvo gi Skuode Bažnytinis komitetas beturčiams šelpti, neblogai surikiuotas ir neblogai veikęs. […] Vaikai gi liko padalinti ūkininkams.

Skuodo bažnyčia (nuot. Skuodo Švč. Trejybės parapijos archyvo http://skuodoparapija.lt/istorija)


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 366.

2+