1918 m. spalio 30 d. | Pranas Mašiotas | Švietimo reikalu

Lietuvoje krenta į akį, gyvenimui taikomojo mokslo stoka. Lietuvoje krenta į akį, gyvenimui taikomojo mokslo stoka. Prieš karą turėjome pradedamąją mokyklą ir bendrojo lavinimo vidurinę, paprastai – gimnaziją, rečiau – realinę mokyklą. Kitų mokyklų tik kur ne kur viena kita tebuvo įsteigta, ir tų gyventojų didžiuma, mūsų kaimiečiai, paprastai vengdavo – leido vaikus iš pradedamosios stačiai į gimnaziją.

Taip buvo dėl žinomų mūsų gyvenimo sąlygų. Toliau betgi negal taip eiti.

Kraštas, kurs daugiausia gyvena iš žemės, būtinai reikalingas ūkio mokyklų. Ūkininkams reikia padėjėjų, pirmoje eilėje – gerų amatninkų. Kas nors turi tvarkyti, taisyti kraštos kelius, padėjus nuo paprastų ligi geležinkelių. Troboms statyti taip pat turi būti tinkamai pasirengusių tam darbui žmonių. Ir prekyba, jei ji ne akių plotu vedama, reikalinga tam tikrą mokslą ėjusių žmonių.  ir daug kitokių, tur duoti kraštui mokyklos.

Tokių mokyklų šiandie visai neturime. Jos reikia striuku laiku įsteigti.

Lietuvos Tarybos Švieitmo Komisija šiam krašto reikalui rūpinti sudarė tam tikrą skyrių, vadinamųjų specialinių mokyklų skyrių. Šiam skyriui pavesta rinkti ir statyti sumanymai ir programos įvairių gyvenimui tinkamų mokyklų. Skyrius jau tur parengtų planų ir programų:

1) Stalių ir šaltkalvių 2-mečių kursų mokantiems rašyti ir skaityti ir aritmetikos 4 veiksmus.

2) Elektros monterių kursų – tokio pat mokslo kandidatams.

3) Pradedamųjų žemės ūkio mokyklų, 2 metų kurso, išėjusiems žemąją pradedamąją mokyklą.

4) Vidurinės žemės ūkio mokyklos 4 metų kurso, išėjusiems 4 klasių vidurinės moyklos kursą.

5) Trobų ir kelių statybos mokyklos – 2/12 metų kurso, išėjusiems 4 klasių vidurinės mokyklos kursą.

6) Vidurinės mechanikų, chemikų ir trobų statytojų mokyklos – išėjusiems progimnazijos kursą.

Be to rengiamas planas ir programos žemosios vidutinės bendrojo lavinimo su striuku kursu vieno kurio specialinio, gyvenimui tinkamo mokslo, pavyzdžiui – komercijos (prekybos). Šio tipo mokykla tuo skirsis nuo 4 žemųjų vidurinės mokyklos (gimnazijos) klasių, kad ir bendrai lavinamųjų dalykų kursai ( istorijos, geometrijos, fizikos) turės būti išbaigti.

Pagamintieji planai ir programos bus paskelbti.

Skyriaus vedėjas Pr. Mašiotas.

Panevėžio gimnazija. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Mašiotas, P (1918, Spalio 30). Švietimo reikalu. Lietuvos aidas 119 (167), p. 2. [žiūrėta 2018-08-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66583&seqNr=2

 

0