1918 m. spalio 28 d. | Svetimi gaivalai

Bet kur girdėta, kad nuo rusų juodosios valdžios mūsų brolis lietuvis gautų veltui dvarų žemės! Taip ir čia. Vieną gražią dieną nuo stoties pradėjo važiuoti kažkokie barzdočiai, klausdami kelio į Puponius. Supratom, jog blogi dalykai ir tik sakom, ar nebus čia nauji dvarelio žemės savininkai.

Čia kalbama apie buvusį Puponių dvarelį. Kadaise čia būta valsčiaus įstaigos, kaip kad seniau ir dažnai būdavo valsčiai dvaruose, nuo kurių vardo gavo pavadinimus visas valsčius. Taip ir mūsų valsčius rusų laikuose vadinos Puponių, nors jo administracija jau seniai gyveno Šimonyse. Puponių dvarelis buvo labai apleistas ir paskendęs valdžios skolose. Apie savininką mažai ką žinome. Pagalios pasklidus gandui, kad dvarelis bus valdžios išdalytas bežemiams, sujudo kaimyninio Puponių sodžiaus bežemiai bei mažažemiai, siųsdami visur prašymus, melsdami aukštesnios valdžios, idant dvarelio žemė tektų jiems, kaipo artimesnies ir labai jos pageidaujantiems. Bet kur girdėta, kad nuo rusų juodosios valdžios mūsų brolis lietuvis gautų veltui dvarų žemės! Taip ir čia. Vieną gražią dieną nuo stoties pradėjo važiuoti kažkokie barzdočiai, klausdami kelio į Puponius. Supratom, jog blogi dalykai ir tik sakom, ar nebus čia nauji dvarelio žemės savininkai. Taip ir atsitiko. Po kiek laiko pradėjo tie nekviestieji svečiai vežti rąstus trioboms statyti. Dvarelis liko išdalytas į kolonijas po 20 dešimtinių labai geros žemės. Tokiu būdu ant šventos mūsų žemelės apsigyveno keletas Volgos sūnų, idant mes imtumėm nuo jų pavyzdį visame kame, greičiau išmoktumėm slaviškai ir pražūtumėm bangose baisiosios jūros, ar nors taptumėm ištikimi Maskvos valdonai. „I bidno, i vidno“ mums buvo, kaip kad sako ukrainiečių priežodis. Nes toks buvo rusų carizmo tikslas, ypač nelemtos atminties Stolypino laikuose. Tą visą atsiminus, kraujas krūtinėje verda, šaukia atkeršyjimo. Bet protas paima viršų ir sako: Žmogau, atmink kad tavo skriaudėjai jau dangaus atkeršyti ir baisiai atkeršyti…

 

Kaimas Trakų apskrityje. Apie 1918 m.


Šaltinis: Puponys. Svetimi gaivalai. (1918, Spalio 27). Dabartis (174), p. 4. [žiūrėta 2018-10-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23969&seqNr=4

0