1918 m. spalio 27 d. | Lietuva atsistatys pati

Lietuva lig tuojau ima visą savo likimą pati į savo rankas. Kaip tik bus sudaryta Lietuvos vyriausybė, visos valdymo ir gyvenimo sritys pareina į tas Lietuvos vyriausybės rankas.

Naujasis dalykų tvarkymas Lietuvoje neatkreipė į save tiek Europos domės, kiek jis būtų atkreipęs prieš kelis mėnesius. Dabarties yra lemiama likimai didžių tautų ir kraštų, tad nelieka laiko rūpintis mažosiomis tautomis. Gi spaudoje nerandame aiškinimų sudarytosios tarybos ir naujosios vokiečių vyriausybės programos. Bet jos reikšmė vis dėlto ne menkesnė. Neslūgsta nė didis ir teisėtas vokiečių vyriausybės prielankumas, nors ji ir neapsakomai užimta darbais tiek savo viduje, tiek sulig priešų.

Lietuvos Tarybos atstovų dalis tuo tarpu jau sugrįžo iš Berlyno. Vienam „L. A.“ atstovui apie rengiamuosius Lietuvos darbus jie pasakė:

„Lietuva lig tuojau ima visą savo likimą pati į savo rankas. Kaip tik bus sudaryta Lietuvos vyriausybė, visos valdymo ir gyvenimo sritys pareina į tas Lietuvos vyriausybės rankas. Todėl tai vyriausybei sudaryti ir visiems su nauju Lietuvos stoviu surištiems svarbiems klausimams apsvarstyti ir nuspręsti šaukiama Lietuvos V. Tarybos visumos (visų jos narių) sesija, kuri susirinks spalių 28 d.

Kaip teko patirti, Lietuvos vyriausybė ketinama sudaryti parlamentariniu būdu, būtent: Lietuvos V. Taryba pasiskirsianti pirmąjį ministerį (ministerių pirmininką), kurs ir pasirinks kitus ministerius, tokius, kurie bus tikę laukiamam dideliam darbui ir galės sutartinai su kits kitu darbuotis. Tai bus ministerijų kabinetas. Sudarant jį, bus atsižiūrima kiek galint į tautines mažumas ir visus visuomenės sluoksnius ir krypsnius.

Naujosios Lietuvos vyriausybės uždavinys bus kiek galint greičiau sušaukti plačiais pamatais sudarytą visos šalies atstovybę, kuri jau ir nustatyts visą Lietuvos vidaus tvarką (konstituciją) ir santykius su kitomis valstybėmis ir tautomis. Tai bus Lietuvos steigiamasis Seimas (susirinkimas), demokratingu būdu išrinktas. Tokiu būdu Lietuva tvarko visą savo vidaus gyvenimą ir savo santykius su kitomis valstybėmis ir tautomis visai savarankiškai ir nepriklausomai. Ligi Steigiamojo Seimo Lietuva valdysis ir tvarkysis laikina konstitucija ir laikinais įstatymais.

Kol kas Lietuvos vyriausybė vykins savo valdžią visame tame Lietuvos plote, kurį dabar sudaro vokiečių karinė Lietuvos gubernija, su kai kuriais sienų pataisymais, ypač į rytus.
Kaip jau minėjome, visos valdymo ir apskritai gyvenimo sritys pereina iš vokiečių okupacijos valdžios į laikinosios Lietuvos vyriausybės rankas. Bet tai viena diena ir vienu rankos mostelėjimu negali įvykti. Reikia sudaryti kaip centraliniai vyriausybės organai ir įstaigos, taip ir vietiniai. Tai labai didelis darbas. Jam atlikti reikia tam tikro laiko. Tačiau kaip tik kuri nors valdymo šaka vienoje ar kitoje vietoj bus sutvarkyta ir pateikti tam tikri organai ir įstaigos, tai tos srities, šakos ir vietos valdžia ir įstaigos pereis į Lietuvos vyriausybės ir jos organų bei įstaigų rankas. Tokiu būdu perėmimas valdžios eis laipsniais tam tikra tvarka ir eile.

Vokietija yra pasiryžusi lig tuojau išvesti iš Lietuvos visą kariuomenę ir atsiimti visą okupacijos valdžią ir vyresnybę. Tik vokiečių kariuomenė ir kitos įstaigos laikinai pasilieka, kol jos galės būti pakeistos vieton Lietuvos kariuomene ir įstaigomis. Tam visam okupacijos likvidavimo laikui vokiečių karinė valdžia pakeičiama civiline. Vokiečių okupacijos valdžiai likviduoti (baigti) ir jai, lig visai likviduojant, vadovauti yra jau paskirtas Vokietijos valstybės komisaras, kurs netrukus atvažiuos ir veiks Lietuvoje, susitardamas su laikinąja Lietuvos vyriausybe.

Vokietijos reikalams atstovauti Lietuvoje ir visokioms tarybos vesti bei diplomatiniams santykiam palaikyti tarp Vokietijos ir Lietuvos Vokietija paskyrė savo pasiuntinį prie Lietuvos vyriausybės.

Lietuvos vyriausybė savo atveju taip pat paskirs ir pasiųs Lietuvos pasiuntinius į Berlyną, Šveicariją, Švediją, Ukrainą, Suomiją ir kitus kraštus.

Kaip patyrėme, vienas iš pirmųjų laikinosios Lietuvos vyriausybės uždavinių bus kuo greičiausiai sudaryti savą Lietuvos visų rūšių ginklų kariuomenę ir miliciją arba policiją, kuri galėtų greitu laiku pakeisti vokiečių kariuomenę ir karinę policiją.“

Tatai yra darbo programa, iš tikro nesiaura ir nelengvai įvykinama. Ne vienam iš atsakomųjų asmenų dabar bus aišku, kokios didžios ir sunkios yra tos užduotys. Didžiausias keblumas, kuris būtų galėjęs iškilti vokiečiams greitai išėjus iš to krašto, dabar neįvyks. Vokiečių apsauga pasiliks. Todėl bus galima dirbti be baimės, nes nebus kliudymų iš šalies. Tikrumas, jog Lietuva nekliudoma galės tvarkyti savo reikalus, kuomet kitur pasaulis, rodosi, norįs sugriūti, taipo Lietuvoje sustiprės aiškus reikalų supratimas ir pasiryžimas; o tatai užtikrina gerą klotį.


Šaltinis: Lietuva atsistatys pati. (1918, Spalio 26). Dabartis (173), p. 1-2. [žiūrėta 2018-10-23] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23968&seqNr=1
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23968&seqNr=2

0