1918 m. spalio 26 d. | Paskelbimas dėl turto pargabenimo

Derybos su Rusija dėlei išmokėjimo padėtųjų bankan pinigų ir dėlei atidavimo bankuose sudėtųjų brangenybių, lygiai kaip ir kitų laike karo išvežtųjų turtų, dabar jau pabaigtos. Todėl dabar kiek galima bus paskatinamas tų turtų pargabenimas.

Šiuo tikslu pirmininkaujant vyresniajam žemės patarėjui Moll įsteigiama „komisija pargabenimui iš Rusijos Lietuvos turtų“. Šiuomi aš viešai kviečiu turinčiuosius reikalavimus kreiptis į minėtąją komisiją šiuo antrašu: Geschäftsstelle des Ausschusses zur Rückführung litauischer Vermögenswerte aus Russland, Wilna, Georgstr. 36.

Priduoti savo reikalavimus reikia raštu vokiečių kalboje. Kiekviename pridavime turi būti pažymėti sekantys dalykai:

1. Vardas-pavardė, luomas ir gyvenamoji vieta (valsčius ir apskritis) padavėjo;

2. Smulkus aprašymas atskirų turto dalių;

3. Tikėtinas darodymas, jog pažymėtas turtas dabar randasi Rusijoje;

4. Nurodymas tenykščios tikrosios arba spėjamosios vietos, kur tie daiktai gali rastis;

5. Nurodymas paskutiniosios vietos, kur tie turtai pagal įgaliojimą savininko buvo prieinami.

Kalbant apie turtus, reikia gerai atskirti sudėtuosius bankuose nuo varu išvežtųjų turtų; prisieis užsiganėdinti parodymu spėjamosios vietos jų dabartinio laikymo.

Jeigu jau kas kitais keliais rūpinasi pagrąžinimu iš Rusijos Lietuvos turtų, gali toliau varyti tą darbą. Bet visgi apie tai reikia dabar iš naujo pranešti naujai įsikūrusiai komisijai. Pranešant tai, reikia pažymėti, kas jau tuo dalyku nuveikta.

Komisija pasilieka sau teisę atskiruose atsitikimuose reikalauti avanso išlaidų.

Der Verwaltungschef

I.V.:

Gez. V. Gilsa


Šaltinis: Paskelbimas (1918, Spalio 25). Dabartis (172), p. 4. [žiūrėta 2018-10-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23967&seqNr=4

0