1918 m. spalio 23 d. | Kun. dr. Jurgis Matulaitis-Matulevičius – Vilniaus vyskupas

Naujam kunigų Vadui politika nerūpėsianti: tai esą Tarybos dalykas. Tad naujas Kristaus takų rodytojas vėl padarys bažnyčias tikrais maldų namais, ne tautinio šovinizmo kurstytojomis

Apaštalų sostas jau paskyrė Vilniui vyskupą. Mišriosioms vyskupijoms Rymo Papa visados ieško tokio kandidato, kad visi juo būtų patenkinti ir naujam ganytojui lengviau būtų pildyti pareigas. Šiuo sykiu Rymui ypač pavyko rasti toks vyras, prieš kurį jokios tautos žmonės nieko negali turėti. Lenkai senai jau sakosi kun. Jurgis esąs jiems maloniausis už visu Rymui siūlomus kitus kandidatus. Lietuvos Taryba tai kandidatūrai nemaž neprieštaravo. Griežtai visus lenkia nepaprasti kun.dr. Matulevičiaus privalumai: taikus būdas, gilus pamaldumas, atsidėjimas Bažnyčios dalykams, gilus mokslas ir nepailstantis darbštumas.

Kilęs ir Suvalkieičų, kunigu tapęs Kielcu vyskupijoje, daug metų dirbo Varšuvoje, organizuodamas ir vesdamas krikščionis darbininkus; Petrapilio Kunigų Akademijoje kurį laiką profesoriavo, Šveicarijos Friburge buvo šiaip jau dvasiškuoju tėvu. Pagaliau, amžių pabaigti ketino Marijampolės Marionų vienuolyne, kurį ketino atgaivinti.

Vargu yra Lietuvoje, visose trijose vyskupijose, kunigų, kurie nebūtų dalyvavę kun. Matulevičiaus vedamose rekolekcijose. Lietuviai kunigai dar neužmiršo jo paskaitų Kauno visuomeniniuose kursuose. Žiūr. „Draugiją“, Europos mokslavyriai turi jo nepaprastos vertybės Knygą apie Rytų Bažnyčios skirtumus.

Naujam kunigų Vadui politika nerūpėsianti: tai esą Tarybos dalykas. Tad naujas Kristaus takų rodytojas vėl padarys bažnyčias tikrais maldų namais, ne tautinio šovinizmo kurstytojomis.

Dėl visa to visų tautų Vilniaus vyskupijos žmonės gali laukti naujo savo Ganytojo ramiomis širdimis ir šviesiomis viltimis ir džiaugtis, kad Apvaizda jiems, pagaliau, tokį vyrą teikia. Sveikiname ir laukiame pasiilgę!

Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčia. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Kun.dr. Jurgis Matulaitis-Matulevičius – Vilnaus vyskupas. (1918, Spalio 23). Lietuvos aidas 113 (161), p. 2. [žiūrėta 2018-08-16] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66577&seqNr=2

 

0