1918 m. spalio 21 d. | Voronežo spaustuvė

Spaustuvė buvo išvežta rudenyje 1917 m. iš Petrapilės Voronežan. Čia ji neilgai dirbo naudingą darbą. Valdžia mieste liko didžiumiečių [bolševikų] rankose. Centro komitetas irgi susilaukė tos malonės. Netrukus ir lietuvių spaustuvė liko „socializuota“, ar kaip ten kitaip anarchizuota…

Centralinio Lietuvių draugijos komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti Petrapilėje 1916 m. buvo pirkta spaustuvė, susidedanti iš trijų gerų spausdinamųjų mašinų – pirkta ne valdžios pinigais, bet savais, t. y. lietuvių aukomis, tremtinių skatikais, prakaite mirkytais. Toji spaustuvė tapo pavadinta „Lietuvių spaustuvė“ ir gamino daug visokių naudingų knygų, ypač mokykloms vadovėlių. Spaustuvė buvo išvežta rudenyje 1917 m. iš Petrapilės Voronežan. Čia ji neilgai dirbo naudingą darbą. Valdžia mieste liko didžiumiečių [bolševikų] rankose. Centro komitetas irgi susilaukė tos malonės. Netrukus ir lietuvių spaustuvė liko „socializuota“, ar kaip ten kitaip anarchizuota… Ir taipo lietuviai neteko savo spaustuvės. Dabar gi dauguma lietuvių tremtinių grįžo tėvynėn. Lietuvos turtais Rusijoje irgi jau pradėjo rūpintis tam tikros komisijos. „Lietuvių spaustuvė“ taipogi turi patekti Lietuvon ir, užuot gaminus komunistų brošiūrpalaikes, toliaus tęsti kultūros darbą. Taigi, kam rūpi ir kas gali, stenkitės, idant „Lietuvių spaustuvė“ patektų Lietuvon. Kas mūsų, lai bus mūsų!

Voronežas, 1917 m. (nuot. https://www.vitber.lv/en/lot/12484)


Šaltinis: Voronežo spaustuvė. (1918, Spalio 19). Dabartis (167), p. 3. [žiūrėta 2018-10-18] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23961&seqNr=3

0