1918 m. spalio 18 d. | Liudas Noreika | Kas pirmiausia darytina?

Tad dabar Lietuvos Taryba, ne kas kitas, privalo surasti būdų, kaip turi būti sudaryta Lietuvos vyriausybė, ir, suradusi juos, privalo ją sudaryti. Tad ir yra pirmiausias mūsų krašto pajėgų tvarkymo uždavinys.

Mūsų buvo jau minėta, jog taikos įžengiamosioms deryboms einant toliau, turėt būt įvykinta tikrųjų taikos derybų ir karo paliaubų sąlyga, būtent: vidurio valstybės turės pasitraukti ir išvesti savo kariuomenę iš visų jau užimtųjų kraštų. Tada krašto valdymas ir tvarkymas bus pereiti į pačios šalies gyventojų rankas. Mūsų buvo nurodyta, jog sąlygas ir būdą, kuriomis užėmusioji Lietuvą valstybės turės iš jos pasitraukti, užleisdama ir šalies valdymą bei tvarkymą, turės nustatyti dar pirm to sudarytoji Lietuvos vyriausybė, susitarusi su okupacijos valdžia ir tą mišriąją kariaujančiųjų valstybių komisiją, kurią siūlo sudaryti Vokietija. Tad pirmiausias ir skubiniausias bei svarbiausias dabar reikalas – sudaryti ta vietinė Lietuvos vyriausybė.

Kas gi gali tą Lietuvos vyriausybę sudaryti? Į tą klausimą tegali būti vienas atsakymas – Lietuvos Taryba. Ji gi lig šiol yra vienintelė Lietuvos atstovybė, vienintelė vietinė šalies įstaiga, kuri rūpinosi ir rūpinasi Lietuvos valstybės kūrimu, kuri vedė ir veda mūsų šalį į nepriklausomą savarankišką ateitį. Kiek leido karo meto aplinkybės, ji dirbo tą didį darbą ir yra tuo metu privedusi jį jau lig tol. Kad Lietuva yra pasiskelbusi jau Vokietijos pripažinta nepriklausoma valstybe. Ji privalo padėti ir pirmuosius pagrindus tai valstybei kurti.

Tad dabar Lietuvos Taryba, ne kas kitas, privalo surasti būdų, kaip turi būti sudaryta Lietuvos vyriausybė, ir, suradusi juos, privalo ją sudaryti. Tad ir yra pirmiausias mūsų krašto pajėgų tvarkymo uždavinys. Kada tai bus jau padaryta, Lietuva turės jau tą organą ar įstaigą, kuri galės ir privalys paimti Lietuvos valdymą ir tvarkymą į savo rankas iš okupacijos valdžios. Antras tad iš pirmiausiai rištinųjų klausimų ir darytinųjų darbų bus pats valdžios perėmimas.

Kokios gi valdymo šakos pirmiausia turi būti paimtos ir sutvarkytos, kad šalis, pasitraukus okupacijos valdžiai jau pati savarankiškai galėtų toliau gyventi?

Žinoma, jeigu Vokietija, darydama karo paliaubas ir pradėdama taikos tarybas su santarvės valstybėmis, turės tuojau pasitraukti iš Lietuvos ir išvesti iš jos  savo kariuomenę, tai visos šalies valdymo šakos ir sritys turės pereiti į vietinės Lietuvos vyriausybės rankas. Jeigu čia mes kalbame apie tas šakas, kurios pirmiausia, kurios pirmiausia privalu paimti, tai darome tuo žvilgsniu, kad jo, mūsų tuo tarpu liečiamosios valdymo šakos, sudaro valstybės pirmuosius pamatus, be kurių ji negalėtų toliau plėtotis ir tvarkytis ir vystyti kaip reikiant kitas šakas.

Iš tos rūšies klausimų pirmoje eilėje stovi šalies lėšos, be kurių jokis darbas, joki organizacija nėra galima.

Toliau eina valstybės vidaus reikalų sutvarkymas ir vedimas. Toje valdymo šakoje turi būti sudarytas ir sutvarkytas visas valstybės vidaus reikalų administracijos aparatas, turi būti įsteigtas kaip centralinės, taip ir vietinės valdymo įstaigos, surasti administracijai tinką žmonės.

Prie vidaus reikalų srities pridera ir šalies vidaus tvarkos apsauga. Kitaip sakant, turi būti, sudaryta organizuota pajėga, kuri ištesėtų palaikyti ir apsaugoti tvarką, gyventojų gyvybę ir turtą, vadinas reikia sutaisyti milicija ar policija, ar kitaip kaip ką pavadintume. Tai yre reikalinga kuo greičiausiai padaryti. Lietuvoje jau dabar yra privisę visokių plėšikų gaujų. Su jomis reikės daug pasigrumti, kol pasiseks jos išnaikinti. Plėšikų gaujos kaikame yra be galo įsidrąsinusios ir ginkluotos, Joms suvaldyti ir numalšinti reikės gana stiprių pajėgų. Be to, taip svarbiu pereinamuoju metu gali kilti daug ir kitų pavojų, kurie gali grėsti besikuriančiai ir besitvarkančiai jaunai valstybei. Tad šalia policijos arba milicijos tuojau reikalingas tam tikras kariuomenės skaičius.

Kad kariuomenės steigimas yra didelis ir neatidėliojamas reikalas, matome ir iš Lenkijos bei kitų dabar besikuriančiųjų valstybių pavyzdžio. Lenkios vyriausybė, tuo tik pradėdama imti Lenkijos valdžią į savo rankas, vienu iš pirmųjų alykų rūpinasi savo kariuomenės steigimu. Taip pat ne kitaip turės būti ir pas mus. Ir Lietuvos vyriausybė vienu iš pirmųjų savo darbų ir uždavinių turės pasižymėti reikalingos tvarkai palaikyti Lietuvos kariuomenės sudarymą.

Greta čia paminėtųjų valdymo šakų ir darbų, turės eiti teismo sutvarkymas. Toliau eina susižinojimo bei susisiekimo keliai, švietimas, ūkis, darbo, sveikatos ir kitos sritys.

Visa, kas čia paliesta, yra tik paliesta. Visiems tiems klausimams, kiekvienam atskiram darbui, reikia daug svarstymo, gvildymo ir pasiruošimo. Reikia įtempti visos dvasinės ir fizinės Lietuvos pajėgos, kad būtume pasirengę Lietuvos valstybę vesti savarankiškai tvirtais, tiesiais ir demokratingais laisvės keliais.

L. N.

Vilniaus Šv. Jurgio gatvė. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Noreika, L (1918, Spalio 18). Kas pirmiausia darytina? Lietuvos aidas 109 (157), p. 2. [žiūrėta 2018-08-16] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66572&seqNr=2

0