1918 m. spalio 18 d. | Iškeikimas maisto pabrangintojų

Krautuvėse ir gatvių kertėse galima buvo regėti juoda juosta apvestas apskelbimas žydų ir vokiečių kalbose, kurie darė į žmogų įspūdį, tarsi pranešimai apie įvykusią mirtį. Jų turinys skelbė, jog prieš apgaulinguosius maisto pabrangintojus bus apgarsintas religinis iškeikimas, žydiškai vadinamas „Cherem“.

Gardine uždraustas maistu pirkliavimas ir jo pabranginimas taip vešliai pražydo, kaip pikštažolės užleistame sode. Tai jau nebe naujiena. Naujos esti tik priemonės, kuriomis ten norima tą ydą išrauti. Krautuvėse ir gatvių kertėse galima buvo regėti juoda juosta apvestas apskelbimas žydų ir vokiečių kalbose, kurie darė į žmogų įspūdį, tarsi pranešimai apie įvykusią mirtį. Jų turinys skelbė, jog prieš apgaulinguosius maisto pabrangintojus bus apgarsintas religinis iškeikimas, žydiškai vadinamas „Cherem“. Ketvirtoje valandoje popiet visame mieste ir priemiesčiuose uždarė visas krautuves ir visi turėjo skubėti į sinagogą, kame rabinai apskelbsią aną Cherem išreiškimą. Taip pranešė rabinai, kurie dėlei šito dalyko iš visos apskrities buvo susirinkę Gardinan. Apie 4 valandą girgždėjo durys krautuvių visame mieste. Visi skubėjo į didžią sinagogą Mokyklos gatvėje. Kimšte buvo prikimštas sinagogos kiemas, žmonės lipo ant stogų, kad tik bent kiek paregėjus nepaprastą atsitikimą. Didžioji sinagogos salė buvo apytamsė, paauksintieji žibintuvai buvo apdengti tamsiomis skepetomis. Priešais Thora šėpos stovėjo du karstai, t. y. simboliai šventojo veiksmo. Trys rabinai kalbėjo apie skurdą ir mirtį, apie badą ir vargą šių laikų, apie nesąžinišką maisto pabranginimą. Nepriderą, anot jų, kad turtuoliai vieni valgytų šutintą mėsą, vargdieniams gi palikdami tik kaulus. Būkit mielaširdingi ir mylėkit savo artimą! Taip girdėjosi iš jų kalbų. Paskui perskaitė „iškeikimą“. Kas peržengs šitą įsakymą, tą Dangus nubaus mirtimi!..

Vilniaus turgus 1915-1918 m. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Iškeikimas maisto pabrangintojų. (1918, Spalio 18). Dabartis (166), p. 3. [žiūrėta 2018-10-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23960&seqNr=3

0