1918 m. spalio 16 d. | Į lietuvių inteligentus

Visoje Lietuvoje daug pasidarbavusios švietimo draugijos „Saulė“, „Žiburys“ ir „Rytas“, būdamos šiandieną neužvydėtiname medžiagiškame padėjime, sumanė šauktis į visuomenę pagelbos per labdaringąją loteriją. Jau trys mėnesiai baigias, o rezultatai visai nežymūs.

Negalima abejoti, kad mūsų inteligentijai, išskiriant jei bent kairiuosius, kuriems tankiausiai rūpi trukdyti bei griauti, rūpi tautos švietimas. Bet neužtenka gerų norų, reikia ir darbo, veikimo. To pas mus kaip tik ir stinga. Visoje Lietuvoje daug pasidarbavusios švietimo draugijos „Saulė“, „Žiburys“ ir „Rytas“, būdamos šiandieną neužvydėtiname medžiagiškame padėjime, sumanė šauktis į visuomenę pagelbos per labdaringąją loteriją. Jau trys mėnesiai baigias, o rezultatai visai nežymūs. Būtų sarmata, jeigu ši pirmoji loterija nepasisektų. Bet taip veikiant, kaip ligšioliai, gali ji tikrai žlugti. Turime vilties, kad to nebus ir galų gale loterija įvyks ir taip mums naudingas įstaigas pašelps. Tai įvyks tuomet, jeigu visi išvien tuo labdaringu tikslu uoliai pasirūpinsime. Viešame posėdyje 26.8.18 loterijos komitetas nusprendė atidėti loterijos traukimą iki metų pabaigai ir kreiptis į inteligentiją, kad bilietų pardavimu teiktųsi daugiau pasirūpinti. Paakinkime tautai tą prakilnų tikslą, eikime sodžiun. Sodžius supras, atjaus ir pritars – ir laimėsime. Paakinkime sodžių, kad mokykla ir bažnyčia – tai dvi neperskiriami įstaigi, kurių uždaviniu yra per tikrą šviesą tautą vesti gerovėn.

(nuot.) Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ archyvo


Šaltinis: Į lietuvių inteligentus. (1918, Spalio 16). Dabartis (164), p. 1. [žiūrėta 2018-10-12] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23958&seqNr=3

1+