1918 m. spalio 15 d. | Padėkite sugrįžėliams!

Iš rytinių, nuo Berezinos, kraštų gyventojai jau pradeda išsikraustyti vakarų link. Kasdieną pareina žinių apie žiauriąsias baisenybes, kurias nukentėti privalo ramūs gyventojai dėlei suirimų ir anarchijos, atplūstančios iš dabartinės rusų valdžios.

Vilniaus ūkio draugija kreipiasi į gyventojus sekančiu atsišaukimu:

Į ūkininkus! Pavojuje padėti savo artimui, tai pirmiausia priedermė tų, kurie pajėgia padėti. Iš rytinių, nuo Berezinos, kraštų gyventojai jau pradeda išsikraustyti vakarų link. Kasdieną pareina žinių apie žiauriąsias baisenybes, kurias nukentėti privalo ramūs gyventojai dėlei suirimų ir anarchijos, atplūstančios iš dabartinės rusų valdžios. Gyventojai, dvarininkai ir ūkininkai su visa savo nuosavybe ir vežamu inventoriu, dažnai ir su visais savo darbininkais ir tarnais, pulkais išbėga vakaruosna.

Šitą štai valandą jiems vyriausiai rūpi, kame radus pastogės sau, savo inventoriui, ir kame pašėrus savo gyvulius. Mūsų priedermė tuojau, kiek kuris gali, suteikti jiems pastogės, žmonėms ir gyvuliams. Daugelis šitų bėglių net geistų nusisamdyti sau dvarą ar falivarką, arba mažesnio ūkio; kai kurį ūkį jie tada galėtų vėl atstatyti. Dėl to Vilniaus ūkio draugija kreipiasi tiek į didžlaukius, tiek į ūkininkus, prašydama jai tuojau atsiųsti savo adresą ir tolesnių smulkmenų, kiek ir iš kokio inventoriaus jie nori priimti savo apsaugon, kiek esama neapgyvenamų rūmų, ar yra liuosų, parsamdomų dvarų, falivarkų arba mažesnių ūkių ir kokias stato išlygas; vienok draugija tikis, jog kiekvienas ūkininkas skaitysis savo priederme neišnaudoti blogą savo bendravaldiečių padėjimą. Pasiūlymus priima Ūkio draugijos biuras Vilniuje, Zavalna gatvėje Nr. 8, darbo dienomis tarp 11 ir 2 valandos.


Šaltinis: Pagelbėkite sugrįžėliams. (1918, Spalio 15). Dabartis (163), p. 3. [žiūrėta 2018-10-12] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23957&seqNr=3

0