1918 m. spalio 13 d. | Lietuvių ir baltų politikų linkėjimai

Iš to viso aišku, kaip labai dar reikalinga čionai vokiečių tvarka, kad apsaugojus gimstančias paribio valdijas.

Žinomasis paribio valdijų politikas, baronas Fridrichas von der Ropp ir Pabaltijos rašėjas d-ras jur. Paulius Šiemmanas 7 spalių vokiečių vyriausybės įgaliotiniams ir Reichstago atstovams įteikė raštą, kame juodu juos nurodo į užimtųjų kraštų gyventojų rūpesnius apie tai, kad vokiečių kariuomenė išsikraustytų. Tada jie būsią paduoti bolševikų aldžiai, kurių gaujos be pasigailėjimo sugriausiančios visą tų kraštų laisvę, kultūrą, gyvenimą ir nuosavybę. Šituos rūpesnius jau atkartotinai bei griežtai paskelbė užimtųjų kraštų išrinktieji atstovai. Mes ką tik pranešėme pagelbos šaukiančių Dilnos ir Lepelio apskričių gyventojų atsišaukimą, kuriems gręsia bolševikų gaujos. Be abejo, ateityje dažniau prisieis paskelbti tokios pagelbos maldos. Iš to viso aišku, kaip labai dar reikalinga čionai vokiečių tvarka, kad apsaugojus gimstančias paribio valdijas.

Minėtuoju du ponu yra pastačiusiu keletą punktų, kuriais juodviejų nuomone reikėtų vaduotis atstatant rytų kraštus ir sudarant savarankų politikos gyvenimą. Nesimato mums tuo tarpu reikalo tuos punktus nuosekliai nagrinėti, kadangi jie yra privatinių žmonių nuomonės išraiškos, nes nė ponas von der Roppas, nė d-ras Schiemannas, kiek mums žinoma, nebuvo pašaukiami kalbėti užimtųjų kraštų gyventojų vardu. Mus čionai ypatingai liečiantieji politinio Lietuvos atstatymo klausimai, artimu laiku bus svarstomi atatinkamose vietose, o tada ir bus laikas apie tai plačiai pranešti.


Šaltinis: Lietuvių ir baltų politikų linkėjimai. (1918, Spalio 13). Dabartis (162), p. 1. [žiūrėta 2018-10-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23956&seqNr=1

0