1918 m. spalio 13 d. | Lietuviai Kaukaze

Šiauriniojo Kaukazo bėgliai rods alkio kentėti neprivalo, vienok šiaip jiems teko nukentėti kitokiu žvilgsniu. Daug ko buvo skųstis dėl drabužių ir dėl butų. Iš tos priežasties labai platinos tarp jų ligos, ir daugelis jų pasimirė ten toli nuo tėvynės.

Jekaterinodare, Novorosijske, Armavire, Kryme ir kitose šiauriniojo Kaukazo vietose gyvena taip pat 3000 lietuvių bėglių ir 400 lietuvių moksleivių. Bėgliai ten atvyko karo pradžioje, moksleiviai gi atkako čion 1917 m. rudenį su savo mokyklomis ir prieglaudomis, kurios šičion tapo perkeltos iš Petrapilės. Aprūpinti bėgliams, pradžioje buvo atsiunčiami atstovai lietuvių centralinio komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti. Vėliau įsikūrė vietiniai susišelpimo komitetai, kuriems pašalpos buvo siunčiamos iš Kubanės bėglių komiteto. Šiauriniojo Kaukazo bėgliai rods alkio kentėti neprivalo, vienok šiaip jiems teko nukentėti kitokiu žvilgsniu. Daug ko buvo skųstis dėl drabužių ir dėl butų. Iš tos priežasties labai platinos tarp jų ligos, ir daugelis jų pasimirė ten toli nuo tėvynės. Visi labai išsiilgę tėvynės. Danų vicekonsului pasisekė taip 100 lietuvių iš Novorosijsko iškeldinti kitur. Kiti savo lėšomis keliavo į Odesą. Kada rusų vyriausybė visiškai atsisakė sušelpti bėglius, jų padėjimas labai pablogėjo. Darbo jokio negalima gauti. Žmonės turėjo parduoti paskutinę savo naudą, dargi paskutinius drabužius. Ypač skaudus esti jaunuomenės likimas. Lietuvių įgaliotiniai kreipėsi į žieminio [šiaurinio] Kaukazo lietuvius, o paskui į vokiečių komendantą Rostovo mieste, kuris ir prižadėjo gelbėti, kiek įmanydamas. Nors dabar ir bus teikiama šiokia tokia pagelba lietuvių bėgliams Kaukaze, vienok dar daug prisieis jiems nukentėti, kolei pagalios vėl teks jiems pamatyti savo tėvynę.

1917 m. Tiflise įvykusio pirmojo Kaukazo lietuvių organizacijų atstovų suvažiavimo metu įsteigta ir išrinkta Kaukazo Lietuvių Taryba. (nuot. http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-kaukazo_lietuviu_tarybai_jau_100_metu.html)


Šaltinis: Lietuviai Kaukaze. (1918, Spalio 13). Dabartis (162), p. 3. [žiūrėta 2018-10-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23956&seqNr=3

0