1918 m. spalio 12 d. | Sportai

Visose kultūringose šalyse jau nuo senai jaunimas atliekamu laiku atsiduoda sportams, kaipo smagiausiai pramogai. Šis karas mums rodo, kokios naudos yra atnešę sportai anglams, prancūzams, vokiečiams ir kitoms tautoms, kur jau prieš karą, jie buvo aukštai pastatyti. 

Nei viena tauta nebuvo tokiame sunkiame padėjime, kaip lietuviai po rusų jungo; jų politikos ir kultūros gyvenimas buvo rus vyriausybės slopinamas visokiais būdais. Susilpninti lietuvių sielai norėjo padaryti ir kūnus silpnus. Dalimi pasisekė jiems tai pasiekti. Tolesniam jų darbui pakenkė šis baisusis karas, kuris vis tiek atnešė lietuviams žymių permainų: laisvą Tėvynę. Tai nuniokotai, pasaulio audros nusilpnintai Lietuvai atstatyti reikia stiprių piliečių, kurie įstengtų atsispirti jos priešininkų blogosioms pastangoms; be auklėjimo sielos, reiki auklėti ir kūnas. Lietuvių mokyklose turime įvestas gimnastikos lekcijas, bet tai neužtenka. Reikėtų mankštinti ir už mokyklų sienų. Prie to gali vesti tik lengva atletika – sportai.

Visose kultūringose šalyse jau nuo senai jaunimas atliekamu laiku atsiduoda sportams, kaipo smagiausiai pramogai. Šis karas mums rodo, kokios naudos yra atnešę sportai anglams, prancūzams, vokiečiams ir kitoms tautoms, kur jau prieš karą, jie buvo aukštai pastatyti. Kiek tai smagumo suteikia vien tik pasižiūrėti, kaip mūsų sūnūs (ir dukterys) kupini gyvumo, vikrumo ir lankstumo, stoja prie rekordų, idant atsižymėtų miklumu.

Matome dabar Lenkijoje, buvusioje panašiame kaip mes stovyje plėtojantis sportus; ten jaunimas šį mėnesį pradėjo leisti sporto laikraštį ir sudarė plačią sporto organizaciją.

Gimnastikos mokytojai, jaunimo vedėjai, galėtų išdirbti tolesnio veikimo planą. Sportai ypatingai reikalingi miesto jaunimui ( čia kalbu ne tik apie mokslus einančią jaunuomenę, bet apskritai apie jaunus žmones), kurie yra priversti nykti miesto mūruose; ir kaimo jaunimui, kurs jau be to mankštinasi prie darbo, yra jisai naudingas.

Išsilavinęs jaunimas sportais galės stoti prie rekordų ir taip vadinamųjų olimpiadų: parodyti savo kūno miklumo.

Lietuva negali atsilikti nuo kitų tautų užpakalyje, bet nusikračiusi kūno bei dvasios nerangumu ir  apsnūdimu ir nemetus nelaisvės pančius, privalo stoti vienon eilėn su kultūringomis tautomis.

Tikiuosi, kad mūsų visuomenė ir ėmusi organizuotis jaunuomenė nežiūrint į dabartines sunkias sąlygas, parems tą svarbų klausimą.


Šaltinis: Sportai. (1918, Spalio 12). Lietuvos aidas 104 (152), p. 2. [žiūrėta 2018-08-12] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66567&seqNr=2

0