1918 m. sausio 29 d. | Lietuviškas kinematografas Molėtuose

Sausio mėnesio 29 dieną Molėtuose karinė apskričio valdžia įsteigė kinematografą. Tatai yra vienas pirmųjų, gal ir pirmutinis valdžios įsteigtas lietuviškas kinematografas vyr. rytų vado srityje. Programą kas savaitė maino du kartu, ji susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje rodo teatro filmų (vaizdų iš gyvenimo, linksmų atsitikimų, dramų); antroje dalyje rodo šviesos vaizdų iš Vokietijos ir Rusijos miestų, ypač iš užimtųjų kraštų. Rodo vaizdų ir iš svetimų šalių ir vokiečių nuveikimus kultūros bei technikos srityse. Šviesos vaizdai pritaikyti prie kaimiečių skonio ir supratimo, vaizdus čia pat paaiškina vienas tos šalies gyventojas lietuvių kalba.

Vokiško filmo afiša, 1918 m.


Šaltinis: Lietuviškas kinematografas Molėtuose. (1918, Vasario 5). Dabartis (16), p. 3. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23988&seqNr=3

0