1918 m. lapkričio 9 d. | Taryba ir žydai

Reikia dar pranešti keletą paaiškinimų apie kairiųjų žydų protestą prieš Tarybą. Tasai pastebėtinas pirmiausia iš lenkų pusės paskelbtas protestas išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad „Taryba esanti pasiėmusi galybę viešpatauti Vilniuje“.

Reikia dar pranešti keletą paaiškinimų apie kairiųjų žydų protestą prieš Tarybą. Tasai pastebėtinas pirmiausia iš lenkų pusės paskelbtas protestas išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad „Taryba esanti pasiėmusi galybę viešpatauti Vilniuje“. Lietuviai iš savo pusės neigia šitą protestą, jeigu jisai yra išreikštas tokiu būdu. Vilniaus atstovybė juk negalinti būti kas kita, kaip tiktai miesto savavaldybė (senosios miesto dūmos prasmėje). Įvesti miestų savivaldybę – tai darbas Lietuvos vyriausybės ir įstatymų duodamosios įstaigos. Jeigu kairieji žydai turi drąsos protestuoti dėl to, kad Taryba ima savo rankosna Vilniaus valdymą, tai dar labiau ir stipriau turėtų protestuoti visas kraštas, jeigu vietinė Vilniaus miesto atstovybė norėtų pasisavinti teisę atstovauti visai Lietuvai ir sušaukti krašto seimui.

Be to yra išėję aikštėn, jog minėtasis susirinkimas savo nutarimą yra vykinęs keistu būdu. Tas susirinkimas buvo sušauktas kaip odų fabrikų darbininkų susirinkimas, o paskui, kaip tatai paprastai esti čionykščiuose susirinkimuose, nagrinėjo visokius klausimus. Tarpe kitų jisai užkliuvo ir už Tarybos. Susirinkimas pasidarė tokis triukšmingas, jog jis reikėjo uždaryti. Ar paskelbtasis nutarimas tame triukšme iš tikro yra įvykęs, negalima sužinoti; reikia labai abejoti, ar jisai čia įvyko. Dar keisčiau, kad šitą nutarimą tepaskelbė tik iš lenkų pusės, nepasakydami, kokio pobūdžio buvo anasai susirinkimas.

Žydų g. Vilniuje, 1916 m.


Šaltinis: Taryba ir žydai. (1918, Lapkričio 9). Dabartis (185), p. 1. [žiūrėta 2018-11-07] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23807&seqNr=1

2+