1918 m. lapkričio 9 d. | Lietuvos ministerių pirmininkas

Jau esame pranešę, jog Lietuvos Taryba minsterių pirmininku išrinko profesorių Augustiną Voldemarą ir jam pavedė sudaryti ministeriją. Bus įdomu sužinoti keletą ruožų iš gyvenimo šito vyro, kuris yra pašauktas lošti žymios rolės naujosios Lietuvos politikos gyvenime.

Jau esame pranešę, jog Lietuvos Taryba minsterių pirmininku išrinko profesorių Augustiną Voldemarą ir jam pavedė sudaryti ministeriją. Bus įdomu sužinoti keletą ruožų iš gyvenimo šito vyro, kuris yra pašauktas lošti žymios rolės naujosios Lietuvos politikos gyvenime.

A. Voldemaras yra gimęs Dysnoje, Vilniaus gubernijoje, balandžio 16 dieną 1883 m. Jo tėvo tėvas Lietuvon yra atsikėlęs iš Lenkijos ir kurįlaiką kareiviavęs Napoleono kariuomenėje. Paskui jisai tapo ūkininku ir apsivedė lietuvaitę. Ir jo sūnus, dabartinio ministerių pirmininko tėvas, buvo ūkininkas. Augustinas Voldemaras pirmiausia ėjo liaudies mokyklą, paskui gimnaziją Petrapilėje. Petrapilėje jisai lankė ir universitetą, būtent istorijos-filologijos skyrių, kaipo garsių akademikų profesoriaus Rostovcevo ir Zielinskio mokinys. 1913 metais jį paskyrė privatdocentu į Bestiuževo kursus. Paskui, Petrapilės universiteto skyriui išsikėlus Permėn, 1916 metais Voldemaras gavo ekstraordinatūrą ir tapo klasinės [klasikinės] filologijos profesorium. Jisai yra parašęs visą eilę mokslo straipsnių rusų, lotynų ir vokiečių kalbomis, ir buvo nuolatos darbabendris Brockhauso ir Effrono enciklopedijos žodyno, kame galima rasti jo straipsnių iš filologijos, istorijos, jurisprudencijos ir publicistikos. Lietuvių gyvenime jisai veikliai dalyvavo nuo pat gimnazijos laikų. Lietuvių mokslo draugijos posėdžiuose jisai yra laikęs keletą pranešimų. Lietuvių politikos gyveniman jisai stojo 1917 metais per Rusijos lietuvių seimą Petrapilėje, ir per tautų kongresą Kijeve. Abu kartu jisai yra laikęs keletą pranešimų. Lietuvių politikos gyveniman jisai stojo 1917 metais per Rusijos lietuvių seimą Petrapilėje, ir per tautų kongresą Kijeve. Abu kartu jisai stojo už Lietuvos nepriklausomybę. Ir taikos kongrese Lietuvos Brastoje jisai atlošė svarbią rolę kaipo Ukrainos delegacijos narys. Profesorius Voldemaras moka lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų, švedų, italų, fransų, lotynų ir graikų kalbas.
Naujas ministerijų pirmininkas iš Berlyno jau sugrįžo Vilniun ir dabar derasi su partijomis dėlei įstojimo jo kabinetan. Jisai tikisi galėsiąs sudaryti ministerių kabinetą ligi penktadienio. Pirmadieniui yra šaukiamas viešas Tarybos visumos posėdis, kuriame ministerių pirmininkas išdėstys laikinosios Lietuvos vyriausybės darbų programą.

Augustinas Voldemaras


Šaltinis: Lietuvos ministerių pirmininkas. (1918, Lapkričio 9). Dabartis (185), p. 2. [žiūrėta 2018-11-07] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23807&seqNr=2

1+