1918 m. lapkričio 6 d. | Lenkų partijos ir lietuvių klausimas

Bet lietuviai ne tik nori atstatyti etnografinę [valstybę] – jie nori atstatyti ir istoriškąją Lietuvą. Todėl jie visiškai nesutiks su lenkų tautininkų kliubo pasistengimais.

Lietuviams steigiant iš naujo savo valdiją, neseniai tą klausimą pradėjo svarstyti ir lenkų partijos. Lietuvių dėsniai – tai tie, kuriuos kelissyk yra pabrėžęs Lietuvos Tarybos pirmininkas Smetona, kuriuos jis pagalios yra išdėstęs ir žinomame savo rašte, įteiktame Vokietijos kancleriui. Pasak šitų dėsnių, lietuvių valdiją privalo vyriausiai steigti lietuvių jėgos. Kol jų dar nėra pakankamai, negalima apsieiti be vokiečių paramos. Tuo tarpu lenkai gerokai šylasi, kad Lietuvos pietūs, ypač Vilnius, tektų Lenkijai. Gi kiek žemės reikia palikti lietuviams – tam lenkuose nėra jokio sutarimo.
Lenkų spauda neseniai paskelbė įvairių Lietuvos lenkų partijų programas. Anot šitų programų, konservatorių partija skelbiasi esanti pasiryžusi dalyvauti visų Lietuvos tautų politikiniuose ir socialiuose darbuose, laikantis lygių visoms tautoms teisių. Lietuvos sieną reikia tiek nukelti rytuosna, kad Lietuvai tektų visi tie gretimieji kraštai, kurie su Lietuva gali sudaryti vienodą kultūrą.
Demokratų partija pripažinsta Lietuvos nepriklausomybę. Ji priešinasi krašto perdalijimui. Nors rytuose ir pietuose Lietuvos riba dar nenustatyta, vis dėlto tai esą kraštai, kame gyvena įvairių tautų nariai. Tai faktas, kuris Lietuvos valdijai suteikia nevienodą išvaizdą. Dėl to kuriant vidujes įstaigas, priderės remtis lygiomis teisėmis visoms tautoms. Šito dėsnio privalo griebtis ypačiai dabartinė krašto atstovybė – Lietuvos Taryba. Dabartinė Taryba teatstovauja tik lietuvius. Dėl to mes jo nepripažinstame viso krašto Taryba. Mes stengsimės įkurti visų tautų atstovybę, idant su visomis [tautomis] išvien įkūrus Lietuvos valdiją. Lietuvos taikių su gretimomis valdijomis privalės nuspręsti steigiamasis seimas, sušauktas demokratiniu būdu, užtikrinus rinkimo teises ir tautinėms mažumoms. Dėl viso krašto reikalų pasistengsime pasidarbuoti, kad Lietuva dėtus sąjungon su kylančia lenkų valdija, neišskyrus ir kitų gretimų buvusios Rusijos vakaruose kraštų.
Visai kitaip laikosi tautininkų demokratų partija. Lietuvos klausimas, jų nuomone, tai tik apatinis nepriklausomosios lenkų valdijos skyrius, kadangi Lietuvos ir Gudijos kraštai metašimčius priklausę prie Lenkijos. Apsisprendimo teisę pripažinsta ji ir lietuviams. Jie galį atstatyti savo laisvą nepriklausomą valdiją. Bet tik etnografinėse ribose. Taipo nusprendžiant Lietuvos klausimą, tas šalis, kurių gyventojų dauguma lenkai ir kurie linksta Lenkijon ir jos kultūron – reikia priglausti prie Lenkijos.

Panašaus dėsnio laikosi ir tautininkų klubas. Iš istoriškosios Lietuvos kraštų etnografiniu žvilgsniu jis pripažinsta tik tuos kraštus, kurių gyventojų dauguma yra lietuviai. O Lietuvoje lenkams jis reikalauja lygias teises. Jis yra priešingu, idant prie Lietuvos priglaustų tuos kraštus, kurių gyventojų dauguma lenkai. Visų geriausiai būtų Lietuvą suvienijus su Lenkija, pritariant abiem tautom, abiejų pripažintais pagrindais.

Bet lietuviai ne tik nori atstatyti etnografinę [valstybę] – jie nori atstatyti ir istoriškąją Lietuvą. Todėl jie visiškai nesutiks su lenkų tautininkų kliubo pasistengimais. Vienok labai indomu susipažinti su kiekvienos lenkų partijos programu. Iš to Lietuvos Taryba galės susekti kelią priemonėms, idant jomis visoms Lietuvos tautoms įkūrus atpatinkamą jų atstovybę. Abejotina, ar savo besaikiais reikalavimais Lietuvos lenkai sugebės priderančiai patenkinti savo buitį. Varšavoje jie paskutinėse dienose dargi savinosi įvairių Prūsijos kraštų. Bet jie nesidrovi išreikšti ir tolesnių linkėjimų, iš kurių matyt, jog jų apetitai ir prieš Lietuvą nėra sumažėję. Todėl reikia jiems griežtai nurodyti į jiems priklausomas ribas. Lietuvoje pirmiausiai reikia paboti lietuvių reikalai!


Šaltinis: Lenkų partijos ir lietuvių klausimas. (1918, Lapkričio 6). Dabartis (182), p. 1-2. [žiūrėta 2018-11-04] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23810&seqNr=1
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23810&seqNr=2

0