1918 m. lapkričio 6 d. | Įvairios žinios: Švenčionys

Čionykščiai žmonės, palyginti su kitų parapijų, kalba labai grynai, be svetimų žodžių; bažnyčios giesmėse taip pat pakeitė grynai lietuviškais. Dabar labai malonu klausyti

Švenčionys: Čionykščiai žmonės, palyginti su kitų parapijų, kalba labai grynai, be svetimų žodžių; bažnyčios giesmėse taip pat pakeitė grynai lietuviškais. Dabar labai malonu klausyti. Tik vienas kunigas vis tebedarko mūsų gražią kalbą; nors lietuvis, nesirūpina išmokti savo kalbos ir tebejuokina jau net prasčiokus. Jis atvirai sako: negalimas esąs daiktas, kad čia būtų Lietuva. Na, ir rauda tokie, kurie tuo tiki.

Klausęs.

Trebučių sodžius ties Švenčionimis, linksmoje vietoje. Visi ūkininkai lietuviai, tik yra tokių, kurie, pabuvę miestuose, jau pradeda lenkiškai kalbėti ir nenori savo vaikų leisti į lietuvių mokyklą.

Ten buvęs.

Vaiškūnai ties Švenčionimis, visi lietuviai. Lenkai čia platina nuomonę, buk kas save vadins lietuviu, tas turės nustoti paskutinio turto. Kas gi nori to išvengti, privaląs lenku dėtis. Ir sodžius ant savo trobų prisidirbdino lenteles lenkiškais parašais. Svetimtaučiai juos ir laiko lenkais, nors čia lenkiškai niekas nemoka.

Lietuvaitė.

Strūnaičiai. Mūsų parapijoje vėl virsra kun. Glodenio laikai. Jis buvo žemaitis ir buvo užsispyręs žemaitiškai nekalbėti. Dabar yra lietuvis, bet ir tas tebegaivina Lenkų Karalystę. Girdi, lenkiškai jam esą lengviau ir lenkai jam labiau patinka, neg lietuviai. Tai ir žmonės juo seka – mina savo kalbą. Klebomas įkalbinėja lietuviams giedoti lenkiškai, nors lenkų čia nėr. Klebono lenkystės agentas tai vargoninkas su savo dukterimi. Sako, šis klebonas tik laikinai esąs. Bene gausime tikro lietuvio.

Pernai turėjome 8 mokyklas, visas lietuviškas. Kažin, kaip bus prie šito klebono.

Strūnaiciškai.

Švenčionys Pirmojo pasaulinio karo metais (nuot http://prahanoaki.blogspot.com/2010/10/svencionys-1916.html)


Šaltinis: Įvairios žinios (1918, Lapkričio 6). Lietuvos aidas 124 (172), p. 3. [žiūrėta 2018-10-06] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66540&seqNr=3

1+