1918 m. lapkričio 5 d. | Pinigų mainymo reikalu

Kiekvienas, keliaudamas Vilniun pinigų reikalais, ar tai pinigų į banką padėti procentams ar tai pinigų išsimainyti, galėtų atlikti panašų reikalą ir savo kaimynams ir pažįstamiems. Banka gi iš savo pusės galėtų patvirtinti gautus iš bankos išmainytus pinigus, kad nekiltų nesusipratimų

Vokiečiams Lietuvą užėmus, buvo išleisti nauji vietiniai pinigai. Greitu laiku už rusų rublį buvo mokama daugiau ne 2 marki, dabar gi mokama iki pusantros markės (75 k.)

Rusijoje nauji karo metu išleistieji pinigai, kerenkomis vadinamieji, eina greta su senaisiais caro pinigais, skirtumo kainoje nedaroma ir neleista daryti. Žmonės gi pastaruoju metu noromis ima caro pinigus. Toks apsireiškimas Rusijoje aiškinama tuo, kad ant rusų kerenkų nėra paženklinta aiškios garantijos, kad kaip yra tai caro pinigų. Toliau, Rusijoje stengiasi keliauti iš Rusijos, nes kitur, sakysime, Lietuvoje mainant rusų caro pinigus į vietinius gaunama daugiau, negu už kerenkas arba už „Dumos“ pinigus (po 250 r., po 1000 rb.)

Čia, Lietuvoje, kiekviena pinigų rūšis turi savo kainą. Sakysime, už rusų kerenkas mokama apie 50 k.už rublį, už rusų rublines, trirubles, penkines, dešimtines daugiau, o už vienlentes šimtines iki pusantros markės (75 k.)

Be to, visų Rusijos pinigų kaina, žiūrint karo aplinkybių, nuolat mainosi, tai pakyla, tai vėl nupuola. Pavyzdžiui, š.m. liepos mėn.pradžioje už kerenkas mokėjo ne daugiau kaip 50 k. už rublį, vėliau 55 k., paskui vėl 50 k., o dabar mokama iki 58 k.; už dešimtines liepos mėn.pradžioje mokėjo iki 53 k., vėliau iki 70 k., o dabar mokama iki 78 k. Žodžiu, rusų pinigų kaina nuolat mainos, šią dien sunku pasakyti, kas bus rytoj ir tt.

Tai taip stovi reikalai su pinigų kainomis Vilniuje. Sodžiuje gi su pinigais visai kas kita; tenai vienur už rusų rublį skaitoma visas vietinis rublis, o kitur tuo pačiu laiku už tą patį rublį mokama tik 50 k., arba marė, per tat žmonės dažnai apsirinka, apsigauna.

Taigi, pinigų mainymo reikalais reikėtų, kas gali, susižinot su Vilniumi. Vilniuje turime savo banką „Lietuvių Banką“ Vilniuje, Jurgio gatvė 19. Bankas nuolat seka pinigų kainas ir mainant pinigus moka daugiau,negu kitos vietinės bankos.

Kiekvienas, keliaudamas Vilniun pinigų reikalais, ar tai pinigų į banką padėti procentams ar tai pinigų išsimainyti, galėtų atlikti panašų reikalą ir savo kaimynams ir pažįstamiems. Banka gi iš savo pusės galėtų patvirtinti gautus iš bankos išmainytus pinigus, kad nekiltų nesusipratimų.

100 markių banknotas (nuot. https://finntimo.com/)


Šaltinis: Pinigų mainymo reikalu (1918, Lapkričio 5). Lietuvos aidas 123 (171), p. 5. [žiūrėta 2018-10-05] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66539&seqNr=5

0