1918 m. lapkričio 5 d. | Įstatų klausimas

Nuspręsti valdijos formą Lietuvai Amerikos lietuviai palieka steigiamajam seimui, kuris reikia sušaukti kuo greičiausiai. Amerikos lietuviai malonėtų, kad Lietuvoje įsikurtų demokratinė respublika. Uracho kunigaikščio išrinkimo Lietuvai karaliumi jie negalį pritarti.

„Germania“ paskelbė Amerikos lietuvių atsiliepimą, įteiktą Lietuvos Tarybai. Jie visų pirma pripažinsta Tarybos pasistengimus įgyti Lietuvai nepriklausomybę. Toliau sako:

Nuspręsti valdijos formą Lietuvai Amerikos lietuviai palieka steigiamajam seimui, kuris reikia sušaukti kuo greičiausiai. Amerikos lietuviai malonėtų, kad Lietuvoje įsikurtų demokratinė respublika. Uracho kunigaikščio išrinkimo Lietuvai karaliumi jie negalį pritarti.

„Germania“ teisingai pastebi, jog čionai kalba tikslingi respublikonai. Tačiau apie Tarybos nusprendimą jie išsireiškia labai lojaliai. Iš to galima tikėtis, jog daug keblumų nepadarys sudaryti būsimai valdijos formai. Žinia, jog tatai vykinama, Taryba niekados nesitrauks iš kelio, kuris rodo tikrąjį žmonių palinkimą. Tatai pripažindama ir Amerika sako, jog ji neketinanti kištis į Lietuvos karaliaus klausimą. Tai esanti vidujų lietuvių reikalų teisė.

Galima primegzti, jog kiek mes žinome, lietuvių tautos dauguma negeidauja respublikos, o monarchijos, tačiau tokios, kuri žmonėms suteiks plačių teisių. Ne tiek dėl principo, kiek sveikai suprantant Lietuvos sąlygas, Amerikos lietuviai privalėtų tatai žinoti. Tačiau rodosi, jog respublika jiems svarbesnis reikalas, negu šitas supratimas. Kad Lietuvai reikia monarchinių įstatų, ypač turint omenyje gyventojų margumą ir reikalingumą grumti bolševizmą – tatai gana pabrėžia ir kituose lietuvių laikraščiuose. Taigi galima viltis, jog Lietuva pati susitvers sau atatinkamą valdijos formą ir be įtakos iš svetur.


Šaltinis: Įstatų klausimas. (1918, Lapkričio 6). Dabartis (182), p. 1-2. [žiūrėta 2018-11-04] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23810&seqNr=2

0