1918 m. lapkričio 4 d. | Apsauga nuo bolševizmo

Visam pasauliui būtinai reikią, kad bolševizmas neišsiplėstų dar labiau. Kol pačios Ukrainos kariuomenė negalėsianti atlikti šitos užduoties, tatai turi daryti vokiečių kareiviai.

Laikraštis „Lokal Anzeiger“ praneša, jog Berlyne dabar esą atvykę delegatų iš Lietuvos ir iš Gudijos, kurie paskui ketinę vykti ir prie santarvininkų bei neutralių šalių vyriausybių. Delegatų užduotis esanti rūpintis, kad vokiečių kariuomenė neišsikeltų iš užimtų kraštų, kaip tatai buvo nustatyta Brastos sutartyje, bet kad tenai pasiliktų, idant gyventojus apsaugojus nuo bolševikų terorizmo. Suprantamas dalykas, jog Vokietija tegali elgtis taip, kaip reikalauja jos pačios interesai.

Jungtinė Latvijos, Igaunijos, Rygos ir Ozilijos taryba vyriausiam vokiečių kariuomenės vadui įteikė raštą, kuriame štai kas pasakyta: Gyventojai Rasitės, Liudžių, Daugpilės, Drisos, Ostrovo ir Ilukšto apskričių, iš kurių ateityje vokiečių kareiviai turės išsikelti dalinai arba visai, yra dideliai pabūgę, kadangi jiems gręsia pražūtis, ypatingai todėl, kad jie, būdami vokiečių kariuomenės apsaugoje, yra nutarę atsiskirti nuo Rusijos, ir taipo ant savęs yra užsitraukę priešingų gaivalų kerštą. Šimtai tūkstančių rengiasi bėgti Latvijon ir Kuršan. Todėl vokiečių vyriausybės prašo būtinai neimti vokiečių kareivių, kol nebus įvykusios ramios sąlygos.

Ukrainos vyriausybė, tarpininkaujant Išpanijai, santarvininkams įteikė raštą, kuriame prašo nereikalauti, kad jau dabar vokiečių kariuomenė išeitų iš jų krašto. Visam pasauliui būtinai reikią, kad bolševizmas neišsiplėstų dar labiau. Kol pačios Ukrainos kariuomenė negalėsianti atlikti šitos užduoties, tatai turi daryti vokiečių kareiviai.

Pasak atsiųstos Sibiro valdžiai Omske statistikos, naujai pašauktųjų kariuomenėn naujokų skaičius išnešąs viršaus per 600 tūkstančių vyrų. Šitie kareiviai, drauge su santarvininkais, sudarys Rusijos siunčiamą kariuomenę, naikinti bolševizmui.


Šaltinis: Apsauga nuo bolševizmo. (1918, Lapkričio 5). Dabartis (181), p. 2. [žiūrėta 2018-11-03] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23811&seqNr=2

0