1918 m. lapkričio 30 d. | Užmirškime!

Reikia pabrėžti, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė yra tik laikina. Kas čia apsirodys bloga, veikiai galėsime atitaisyti. Dabar pirmiausia Lietuvai reikia tvarkos, o tvarką tegalės išlaikyti tokia vyriausybė, kuri bus žmonių remiama. Užmirškime, kas buvo. Mūsų priešai tik laukia, kaip čia pasinaudojus mūsų netvarka

Kairieji vis dar prikaišioja dabartinei Lietuvos vyriausybei, kad ji neturi žmonėse nei pasitikėjimo nei pritarimo. O kame priežastis? Vis ta pati litanija: rinkote karalių, pažadėjote padaryti su Vokietija konvencijas, nežinote konferencijos įgaliojimų. Reikia pripažinti, kad tokie priekaištai gal iš dalies ir teisingi. Bet ar dabar metas Tarybą teisman šaukti! Ji tik norėjo tėvynei kuogeriausiai patarnauti, o rankos buvo jai surištos. Dabar bepigu sakyti, kad atliktasis darbas netikęs. Bet abejoju, ar kitas Tarybos vietoje būtų jį tinkamiau atlikęs. Ar gi mes turėjome daug nuostolių iš tokio Tarybos darbo? Daug jų nerasime. Karaliaus klausimą išrišti turės Steigiamasis Seimas, o senos Vokietijos reikalautų konvencijų nė matyti nematysime.

Reikia pabrėžti, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė yra tik laikina. Kas čia apsirodys bloga, veikiai galėsime atitaisyti. Dabar pirmiausia Lietuvai reikia tvarkos, o tvarką tegalės išlaikyti tokia vyriausybė, kuri bus žmonių remiama. Užmirškime, kas buvo. Mūsų priešai tik laukia, kaip čia pasinaudojus mūsų netvarka. Pavojus didis. Imkite pavyzdį  iš Prūsų lietuvių. Visos reikiamosios jėgos dabar ten susivienijusios. Ginčų dėl pamatinių klausimų ir asmeninių priekaištų ten jau visai nebėra. Viskas užmiršta. Ateitis jiems dabar rūpi, o ne praeitis. Ką reiškia dabar tokioje svarbioj valandoje toki menkniekiai! Dabar tėvynė pavojuje. Jei visi prie bendro darbo prisidėsime, ir viešpataus tarp mūsų vienybė, tai mūsų bus laimėjimas.

Nors užtų vėtra aplink mus,

Širduže, ko bijai?

Jei tarpe mūsų vienybė bus,

Tėvynė nepražus.

 

Prūsietis Simsonas.

Vilnius, apie 1918 m. (nuot. https://www.miestai.net/f)


Šaltinis: Užmirškime! (1918, Lapkričio 30). Lietuvos aidas 145 (193), p. 2. [žiūrėta 2018-11-07] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66538&seqNr=2

 

0