1918 m. lapkričio 3 d. | Vilniuje žydų daužymų nebuvo

Varšavos laikraščiai nuo spalių mėnesio 31 dienos deda paskalų apie kraujingus žydų daužymus, kurių buvę Vilniuje. Pasak lietuvių pranešimų, šitose žiniose nėra nė žodžio teisybės. Sąkaboje su šitais atsitikimais žydų deputacijos važiavimas Berlynan įvyko vien tiktai dėl tautinių mažumų klausimo Lietuvoje.


Šaltinis: Vilniuje žydų daužymų nebuvo. (1918, Lapkričio 3). Dabartis (180), p. 3. [žiūrėta 2018-11-02] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23812&seqNr=2

1+