1918 m. lapkričio 27 d. | Farmaceutų reikalu

Tiesa, mūsų gyvenimo reikalavimai taip pat painūs; tiek daug čia reiks reformų, statymo, ardymo, lopymo! Normalis vaistinių sutvarkymas, valymas, medikamentų nuo karo metu įsivyravusio „Šmugliavimo“, taksos galimas subendrinimas; vaistų sankrovų su jų tamsiais darbeliais klausimas

Ir mūsų, Lietuvos farmaceutų, gyvenime įvyko vieną kartą svarbių žinių. Gyvenimui pradėjus smarkiau pulsuoti, it Vilniaus lietuviai farmaceutai energingai griebėsi darbo. Suprasdami momento svarbumą, matydami neatidėtinus reikalus, reikalaujančius darbo ir bendros akcijos, ir žinodami, kad jei ne dabar, tai paskiau gali būti pervėlu, susibūrė visi Vilniaus lietuviai farmaceutai į artimą ratelį, kurs, po keletos posėdžių ir atlikęs tam tikrus žingsnius, išrinko iš savo tarpo laikiną iš 8 ypatų ir vieno atstovo įgaliotinio Lietuvių farmaceutų Tarybą, kuri turės autonomingai vesti Sveikatos Komisijoje, toliau būsimame sveikatos departamente Lietuvos farmacijos ir farmaceutų reikalus.

Esant svarbiems ir skubiems reikalams, suteikta naujai liet.farmaceutų Tarybai plačių direktyvų.

Priežasčių ir Motyvų, privertusių Vilniaus farmaceutus imtis laikinai visos Lietuvos farmaceutų atstovybės, taip pat Tarybos sąstato, jos įgaliojimo ir veikimo plano nemanau plačiau kliudyti, tikėdamas, kad greitu laiku pati mūsų atstovybė duos daugiau žinių apie visus tuos dalykus, kurių senai ir, tikiuos, nekantriai laukia draugai plačioje provincijoje išskaidyti.

Tik pabrėžiu, kad kas šiose sąlygose jau galima buvo daryti, yra rimtai pradėta. Dabar lauksime energingo ir nenuilstamo darbo Vilniaus draugų būrelio ir visų draugų iš provincijos atjautimo, solidarumo ir vienybės, bepradedant statyti naują, aukštą ir savęs vertą Lietuvos farmacijos žinyną.

Tiesa, mūsų gyvenimo reikalavimai taip pat painūs; tiek daug čia reiks reformų, statymo, ardymo, lopymo! Normalis vaistinių sutvarkymas, valymas, medikamentų nuo karo metu įsivyravusio „Šmugliavimo“, taksos galimas subendrinimas; vaistų sankrovų su jų tamsiais darbeliais klausimas. Slaptas vaistymas. Tarnaujančių farmaceutų gyvenimo sąlygų peržiūrėjimas ir sutvarkymas. Mokinių klausimas, baisiai iširęs karo metu.

Praktikantai, tas vienas neteisingiausių apsireiškimų farmaceutų gyvenime. Perėmimas ypatingo vokiečių valdžios karo metu sudaryto vaistinėse stovio.

Centralinio farmaceutų biuro ir bendro laikraščio klausimas. Tai trumpiausiais ruožais pirmieji stambūs klausimai, kuriuos palietus pabirs daug dar smulkių klausimų ir keblumų. Bet mes jau kupini vilties su pasišventimu žadame stoti į pagalbą mūsų naujai provizorinei valdžiai, laukdami jos pranešimų, paskelbimų ir įsakymų.

Taigi laukiame!

Ainis.

Šiaulių apskrities savivaldybės vaistinė (nuot. Petro Kaminsko kolekcijos)


Šaltinis: Ainis (1918, Lapkričio 20). Farmaceutų reikalu. Lietuvos aidas 142 (190), p. 3. [žiūrėta 2018-11-02] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66534&seqNr=3

0