1918 m. lapkričio 2 d. | Lietuvos Tarybos posėdžiai

Apsvarstomieji dėl Lietuvos ateities klausimai yra taip svarbūs, jog negalima juos viena-antra diena nuspręsti. Todėl būkite kantrūs, kurie manėte, kad ministerijų pirmininką paskirs jau pirmoje dienoje. Būtų bloga pasiskubinus.

Lietuvos Tarybos posėdžiuose, kurie pirmadienyje prasidėjo Vilniuje, gvildenama pamatiniai Lietuvos valstybės atstatymo klausimai. Pasak prezidiumo pranešimo, apie politikinį stovį ir valdžios įstaigų formą bus dar išrišama. Klausimas, ar vyriausią valdomąją galią paims savo rankosna valdijos taryba, arba regentijos taryba, arba direktoriumas. Taipo jau ir ministerijų pirmininko rinkimas dar esti programoje. Kiek sužinota, ministerijų pirmininkas turėsiąs tada patsai įsteigti kabinetą. Taipo jau neišrištas dar klausimas kas link valdžion tautinių mažumų pritraukimo ir diplomatiškosios Lietuvos atstovybės. Tame pat padėjime yra ir svarbus valdijos, finansų, kariuomenės ir policijos įsteigimo klausimas.

Apsvarstomieji dėl Lietuvos ateities klausimai yra taip svarbūs, jog negalima juos viena-antra diena nuspręsti. Todėl būkite kantrūs, kurie manėte, kad ministerijų pirmininką paskirs jau pirmoje dienoje. Būtų bloga pasiskubinus. Reikia atsižvelgti ir į ypatingąsias Lietuvoje sąlygas, kurios pasunkina tarimąsi. Jau būtų toliau pažengta, jei tartis reikėtų tik dėl lietuvių reikalų. Bet reikia paboti ir naujojoje lietuvių valdijoje gyvenančių lenkų, žydų ir baltgudžių reikalai. Sunku dabarties metu eiti tikruoju tikslo keliu, kame randasi daug kliūčių, išyra tvarka ir naujos idėjos gimsta galvose.
Visas tas sunkenybes reikia pergalėti. Kas tada galima, jei atsakomieji atstovai stengsis savo ira et studio atlikti rimtu apmąstymu, tvirtu pasiryžimu, taipo jau, jei jie atmes visus savo asmeniškumus ir turės tvirtą vienybę bei taikią teisybės dvasią. Čia eina [kalba] apie ateitį ir milijonų laimę. Ką privalo atsiminti, kaip derybose dalyvaujantieji, taip ir jų atsvėrimo laukiantieji.

Lietuvos Valstybės Taryba. 1918 m.


Šaltinis: Lietuvos Tarybos posėdžiai. (1918, Lapkričio 2). Dabartis (179), p. 1. [žiūrėta 2018-10-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23813&seqNr=1

0