1918 m. lapkričio 16 d. | Valentinas Gustainis | Rūpinkimės Kuriamuoju Seimu

Diena po dienai artinasi vienas rimčiausių gyvenimo momentų – Kuriamojo Seimo sušaukimas. 

Diena po dienai artinasi vienas rimčiausių gyvenimo momentų – Kuriamojo Seimo sušaukimas. Ir buvusioji Vilniuje lietuvių konferencija, ir jos išrinktoji Lietuvos taryba galutinį Lietuvos sutvarkymą, josios santykių su kaimynais nustatymą paliko ir toliau tebepalieka būsimam Kuriamajam Seimui, demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktam. Kitaip ir būti negali!

Kad nuo to seimo pareis mūsų ateities gerovė – visai neabejotina; tad rengkimės prie jo kuo rimčiausiai!

Ruošimosi darbais reikėtų rūpintis visiems sumaningesniams Lietuvos piliečiams neatidėliuojant, nes darbo šioje srity yra labai daug, jeigu norime, kad seimas savo užduotį gerai atliktų. Iki šiol buvęs mūsų politikinio gyvenimo prispaudimas neleido plačiai visuomenei įgusti politikos klausimuose. Todėl nenuostabu, kad dauguma mūsų piliečių, ypač nesusipratusių, labai menkai supranta savo pilietiškų pareigų svarbą. O tai, žinoma, nėra ir negali būti naudinga visuomenei ir valstybei. Yra todėl mūsų šviesuomenės ir politikinių reikalų žinovų būtina pareiga aiškinti visiems piliečiams Kuriamojo Seimo svarbą ir pats joje atstovų rinkimas, kad valandai atėjus, būtų jau viskas maždaug pakankamai prirengta.

Kuriamojo Seimo sušaukimas yra visiškai atiduotas į mūsų pačių rankas ir turi būti atliktas be jokių iš šalies suvaržymų. Taigi, tuo reikalu mes patys ir rūpinsimės. Pirmiausia gi dabartinė vyriausioji Lietuvos valstybės įstaiga – Valstybės Taryba ir Laikinoji Vyriausybė paims rinkimų prirengiamąjį darbą ant savo pečių, išleisdama reikalingų nustatymų bei paaiškinimų, kuriais remiantis ir bus renkamas Kuriamasis Seimas. Tų galutinių Lietuvos Tarybos įsakymų laukia ir lauks iki sulauks visa Lietuvos visuomenė. Kol tų oficialinių, įstatymų leidimo keliu išleistų nusprendimų nei įsakymų dar nėra, savo ruožtu galima neoficialiniai svarstyti būsimuosius rinkimus seiman ir net pačius klausimus, kurie bus seimo rišami.

Teisingai išreikšti valstybės gyventojų valią gali tiktai didelis josios išrinktų atstovų susirinkimas. Kol mūsų valstybės sienos nėra dar griežtai nustatytos ir tikras gyventojų skaičius nėra užtenkamai paaiškėjęs, sunku teisingai nuspręsti, kiek išviso atstovų bus išrinkta. Galima manyti, kad nuo kiekvienos dešimties tūkstančių gyventojų bus išrinkta bent po vieną atstovą. Apskritai ėmus, seime gali dalyvauti nuo 800 iki 600 atstovų (žiūrint, koks bus mūsų valstybės gyventojų skaičius), Toksai, šimtais skaitomas, atstovų skaičius toli gražu nėra perdidelis, turint omeny Kuriamojo seimo svarbą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, kuri nors gyventojų daugiau, negu mes turėjo, tačiau vistiek tik vieną valstybinį vienetą sudarė, visi trys buvusieji kuriamieji susirinkimai (Asemblee nationale constituante) buvo gana dideli. Būtent: pirmame dalyvavo per 1100, antrame – 900, trečiame per 750 atstovų. O juk Prancūzijoje, reikėjo tik pertaisyti valstybinė tvarka; mums gi, kaipo atgimstantiems, reikia visko daugiau.

Bet ne nuo vieno didumo pareina seimo pasisekimai: patys atstovai turi būti tinkami seimo darbui. Todėl labai svarbu, kokius žmones išrinksime iš savo tarpo darbuotis seime. Seime jie ne tik rūpinsis mūsų gerove, bet drauge atstovaus ir mūsų garbei prieš viso pasaulio akis. Įsidėkime gerai, kad seimo rankose rankosna pavedame savo ateitį!

Kadangi rinkimai bus tiesūs ir kiekvienas žinos už ką balsuoja, todėl pravartu apie galimus kandidatus jau dabar iš laiko nusistatyti tinkama nuomonė, kad renkant paskubomis neapsirikus. Nors rinkimų iš šalies niekas neprivalo varžyti, ar tai gąsdinimais, ar papirkimais, tačiau patsai rinkikas turi rimtai žiūrėti, už ką balsuoja. Būtų tikra gėda ir pažeminimas savęs, jei iš apsileidimo ar lengvo kvailumo balsuotum už kokį netikusį nenaudėlį. Dar kartą pakartoju, kad išrinkti atstovai gins ne tik jiems pavestus reikalus, bet drauge atstovaus ir rinkikų garbei prieš viso pasaulio akis.

Val.Šlaitinis.

Vilnius, Didžioji g. XX a. pr.


Šaltinis: Gustainis, V (1918, Lapkričio 16). Lietuvos aidas 133 (181), p. 1. [žiūrėta 2018-10-06] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66497&seqNr=1

1+