1918 m. lapkričio 12 d. | Nauja gadynė

Vokietija, kuri buvo paskelbta tvirčiausia monarchija Europoje, yra tapusi respublika. Valdovų Hohencollerių giminė, kuri yra čia viešpatavusi 500 metų, jau pasitraukė. Visa valdžia yra patekusi visur įsteigtų darbininkų bei kareivių tarybų rankosna.

Vokietija, kuri buvo paskelbta tvirčiausia monarchija Europoje, yra tapusi respublika. Valdovų Hohencollerių giminė, kuri yra čia viešpatavusi 500 metų, jau pasitraukė. Visa valdžia yra patekusi visur įsteigtų darbininkų bei kareivių tarybų rankosna. Iki šiol buvusieji valdžios nešėjai be jokio pasipriešinimo jiems pasidavė. Šitas judėjimas skiriasi nuo buvusiojo Rusijoje judėjimo tuo, kad atmaina įvyko visai ramiai, tvarkingai, visai be kraujo praliejimo ir be plėšimų. Tuo ji žymiai skiriasi nuo pavojingo gyvybei ir turtui bolševizmo.

Kaip Vokietijoje, taip ir Lietuvoje, ypatingai Kaune ir Vilniuje, valdžią apėmė kareivių tarybos, kurios susidarė šventadienyje. Vilniuje kareiviai nutraukė pas kareivinio gubernatoriaus rūmus ir ten išreiškė savo linkėjimus, kurie tapo priimti. Paskui traukė ir lenkų būrys, kuris nuėmė lietuvių vėliavą. Kaune viskas vyko labai ramiai. Kareiviai pietumis susirinko viešajame pleciuje ir nusprendė ramiai palaukti susidarant „penkių komisijos“, kuri jau ir užėmė valdžią. Griežtai laikosi tvarkos. Kiekvienas lieka savo vietoje. Viešoji tvarka ir ramybė yra užtikrinta.

Galima tikėtis, jog ir toliau dalykai skleisis ramiai. Kiekvienas privalo manyti blaiviai ir anaiptol nesiduoti suklaidinti pasklidusiems gandams ir nedaryti kvailysčių. Tada per karą įvykusioms atmainoms bus galima ramiai ir veikiai įvesti į taikos sąlygas, pastatytas ant tvirtų pamatų.

*

Kauno kareivių taryba paliepė, kad iki lapkričio 14 dienos visiems civiliams gyventojams, kareiviams ir ofisieriams po 10 valandos vakare uždrausta pasirodyti gatvėse, šiaip kas link gyventojų niekas nėra pakeista.


Šaltinis: Nauja gadynė. (1918, Lapkričio 12). Dabartis (187), p. 1. [žiūrėta 2018-11-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23814&seqNr=1

1+