1918 m. lapkričio 12 d. | Būkime ramūs, tvirti ir pasiryžę! Nepasiduokime ūpui!

Valanda svarbi. Tėvynės likimas mūsų pačių rankose. Tad visi krūvon. Užmirškime visus partijų ir asmeninius ginčus ir barnius ir eikime visi jungtomis pajėgomis į bendrą aukštą ir didį tikslą – tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. 

Atsitikimai eina kits po kito žaibo greitumu. Baisusis karas baigiasi visai; galima sakyti, jis jau pasibaigė. Pasaulio tautos laužo vergijos pančius ir, įgijusios laisvę, ima ją į savo rankas. Nekalbant apie buvusiuosius kitą kartą Rusijos kraštus ir tautas, dabar Austrijos-Vengrijos tautos kuria savo tautines laisvas demokratines valstybes. Vokietijoje, beeinant deryboms dėl karo paliaubų, ėjo kartu naujas valstybės sutvarkymas demokratiniais laisvais pamatais, vadovaujant reichstago daugumai. Tas judėjimas ir naujos reformos privedė prie to, kad lapkričio 9 d., kaizeris ir įpėdinis atsisakė nuo sosto, visą valdžią užleisdamas tautai. Naujas tvarkymasis ėmė dar smarkiau plėstis. Vokietijoje visur didžiuosiuose miestuose susidarė kareivių tarybos, kurios paėmė valdžią į savo rankas. Kancleriui Badeno princui Maksui atsisakius, sudaryta nauja valdžia, kurios priešakyje stovi reichstago nariai iš socialdemokratų partijos.

Tie svarbūs atsitikimai neaplenkė ir Lietuvos. Sekmadienyje Vilniuje vokiečiai kareiviai ėmė daryti savo kareivių tarybą, kuri ima vokiečių kariuomenės valdžią į savo rankas. Visoje Lietuvoje bus sudarytos panašios vokiečių kareivių tarybos. Jokių sumišimų nėra. Lig šiol visa eina tvarkingai. Visa lig šiol buvusioji tvarka palieka. Jeigu bus kas keičiama ir naujai daroma, bus daroma tam tikru planu ir tvarkingai. Vokiečių kariuomenė tuo tarpu Lietuvoje palieka ir saugos viešosios tvarkos, kaip ir pirma. Dalis kariuomenės, kaip tenka girdėti, bus paleista namo. Rekvizicijos, tokios kaip jos buvo daromos lig šiol, kad gyventojai buvo plėšte plėšiami, turės tuojau sustoti. Tuo visą laiką rūpinosi ir rūpinasi Lietuvos Valstybės Taryba ir dabar sudarytoji Laikinoji Lietuvos Vyriausybė. Vokiečių okupacijos valdžia tuo mūsų valdžios reikalavimus jau buvo ėmusi vykinti, ir rekvizicijos nuo lapkr. 15 d. būtų buvusios sustabdytos. Dabartinė vokiečių kareivių taryba Lietuvos valdžios reikalavimus dėl rekvizicijų taip pat, kaip girdėti, pripažįsta ir remia.

Santarvininkai jau paskelbė karo paliaubų sąlygas. Vokietija jas priima. Tomis sąlygomis vokiečiai turi pasitraukti iš visų užimtųjų kraštų, vadinas ir iš Lietuvos, už tų sienų, kurios buvo lig karo. Ir jie pasitrauks. Tik, žinoma, tai negali įvykti tuojau, lig su šia diena. Tam reikia laiko. Tačiau tai turės įvykti ir įvyks.

Kas gi mums, Lietuvos piliečiams, pirmiausia mums lietuviams daryti?

Esame begalinės svarbos atsitikimų valandoje, atsitikimų, kurie lemia pasaulio, kartu ir mūsų tėvynės Lietuvos likimą. Tai duoda progos skleisti ir plisti visokios rūšies keistų keisčiausiems, įvairių įvairiausiems gandams ir paskaloms, dažnai tyčia skleidžiamoms, kad pasidarytų netvarka ir kad galėtų per suirutę pasipelnyti. Tai visų pirma visi privalome neklausyti visokių paskalų, laikytis ramiai ir rimtai, neklausyti pašalinių kurstytojų ir neardyti tvarkos. Turime laukti tikrų žinių ir nurėdymų, kas daryti.

Tų nurodymų duos mums Lietuvos valstybės Taryba ir jau susidariusi Laikinoji Lietuvos Valdžia. Jeigu pirma buvo reikalas, neklausant visokių kurstymų, spiestis ir telktis krūvon visomis mūsų pajėgomis apie Valst.Tarybą ir mūsų pačių Valst.Tarybos sudarytąją vyriausybę, tai tuo labiau dabar svarbiu mūsų tėvynei metu turime daug daugiau visi bendrai susiglausti ir stoti petys petin aplink mūsų pačių valdžią ginti mūsų ir mūsų šalies reikalų.

Taryba išvedė mūsų šalį anais sunkiaisiais laikai į nepriklausomybę, ji ir naujoji vyriausybė išves Lietuvą lig Lietuvos Steigiamojo Seimo, lig visiško nepriklausomybės sutvirtinimo ir laisvės įvykinimo. Taigi, dabartinė valanda reikalauja iš mūsų didelės drausmės ir didelio ne tik mūsų pačių, bet ir viešųjų visos šalies reikalų supratimo.

Valstybės Taryba ir Laikinoji Vyriausybė susižinos su vokiečių kareivių tarybomis ir pasirūpins, kad šalis nepaliktų be apsaugos. Esant jau susidariusiai vyriausybei, Lietuva nepaliks be valdžios.

Pati Valst.Taryba, neatsilikdama nuo šių dienų didžiųjų atsitikimų, susitvarkys ir sutvarkys visa taip, kad atitiktų šių dienų reikalavimams.

Tarp kito ko bus sušaukti rinktiniai žmonės iš visų kraštų, kurie padės vesti Lietuvos valstybę laisvės ir nepriklausomybės keliu lig Steigiamojo Seimo.

Vis tik tuo tarpu visa Lietuva, visi lietuviai, laikydamies ramiai, neardydami tvarkos, kad ir laukdami tikrų nurodymų, negalime laukti rankas sudėję, kol visa savaime atsitiks. Reikia kuo greičiausiai organizuotis. Tegu tuojau visoje Lietuvoje susirenka parapijos ir sudaro parapijų komitetus, kurie, reikalui esant, būtų pasiruošę ir taip sutvarkę, kad, gavę nurodymų, tuojau galėtų ir paimti kiekvienas savo parapijoje visą valdžią ir visus tvarkos ir gyventojų gyvybės bei turto saugojimo reikalus į savo rankas ir tesėtų tvirtai visa tai išlaikyti, Parapijų komitetai galėtų sudaryti platesnių apylinkių, sakysime, apskričių komitetus, kurie jau turėtų tiesioginį santykį su Valstybės Taryba ir Laik. Vyriausybe.

Valanda svarbi. Tėvynės likimas mūsų pačių rankose. Tad visi krūvon. Užmirškime visus partijų ir asmeninius ginčus ir barnius ir eikime visi jungtomis pajėgomis į bendrą aukštą ir didį tikslą – tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Elkimės rimtai, nepasiduokime valandos ūpui. Pasirodykime esą subrendę būti savarankiški ir patys nepriklausomai tvarkytis ir valdytis. Į darbą! Į didį darbą, nesigailėdami nei turto nei gyvybės! Aukodami mažumą apsaugokime ir išlaikykime visumą!

Nemunas ties Karmelitų bažnyčia. Apie 1918 m. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Būkime ramūs, tvirti ir pasiryžę! Nepasiduokime ūpui! (1918, lapkričio 12). Lietuvos aidas 129 (177), p. 2. [žiūrėta 2018-10-05] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66501&seqNr=2

0