1918 m. gruodžio 6 d. | Jonas Galvydis-Bykauskas | Dėl Lietuvos kariuomenės

Broliai kareiviai, jūs patys gerai išmanote, kad mūsų būryje neturi būti girtuoklio, paleistuvio bei kito kokio ištvirkusio gaivalo. Kiekvienas, kuris nori patarnauti Lietuvos laisvei, pasirūpinkite rekomendacijomis iš kokių nors žymiųjų Lietuvos veikėjų, arba įstaigų, nepriešingų Lietuvos labui ir Laikinajai Valdžiai.

1-ojo pėstininkų pulko Vadas kviečia įstoti pulkan buvusius jaunų kareivių mokytojus, paaficierius ir viršilas (feldfebelius), buvusį katrą rusų ar vokiečių kariuomenėje. Išlaikymas ir atlyginimas patenkins kiekvieną kareivį. Kviečiami stoti tik tie, kurie myli Tėvynę, kurie trokšta ją išvaduoti ir paleisti iš vergijos, kurie karštai trokšta būti laisvai nepriklausomos, demokratingos Lietuvos piliečiai, kurie, paėmę kardą į rankas, karštai gins Ją sunkioje valandoje nuo priešininkų, tykojančių apipulti Ją, panaikinti, paniekinti, pavergti… Broliai kareiviai, jūs patys gerai išmanote, kad mūsų būryje neturi būti girtuoklio, paleistuvio bei kito kokio ištvirkusio gaivalo. Kiekvienas, kuris nori patarnauti Lietuvos laisvei, pasirūpinkite rekomendacijomis iš kokių nors žymiųjų Lietuvos veikėjų, arba įstaigų, nepriešingų Lietuvos labui ir Laikinajai Valdžiai. Kreiptis Alytun, Suvalkų gub., į Apskrities Tarybą.

1-ojo pėstininkų pulko Vadas

Pulkininkas Galvydis-Bikauskis.

Pulkininkas Galvydis-Bikauskis. (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Galvydis-Bykauskas, J. (1918, Gruodžio 5). Dėl Lietuvos kariuomenės. Laisvoji Lietuva (4), p. 2. [žiūrėta 2018-12-03] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832955?exId=113791&seqNr=2

0