1918 m. gruodžio 4 d. | Maištininkai

Didžponiai organizuojasi, kad Lietuvos vyriausybė negalėtų įvykdinti savo pažadėjimo – duoti žemės tiems, kurie ją taip myli, bet kurie jos neturi.

Neilgai laukę po Lietuvos valdžios atsišaukimo į visuomenę parapijos komitetų kūrimo reikalu, Vilniaus lenkai per savo laikraštį “Dziennik Wilenski” taip pat išleido atsišaukimą, kad Lietuvos lenkai visur darytų tokius komitetus, kuriuose, reikia pažymėti, būtinai turi būti patikrinta vietų dvarininkams.

Gruodžio 1 d. tasai pat “Dziennik Wilenski” išspausdino antrąjį “Lenkų Komiteto” atsišaukimą, kuriame visi lenkų gyventojai kviečiami yra dėti aukų lenkų apsaugos reikalams. Tųjų aukų ypačiai reikalinga esą tam, kad apsauga būtų visa kuo aprūpinta. Kadangi, suprantama, apsaugai reikalingiausia yra ginklai, tai tuo reikalu, žinoma, lenkai ir bus labiausiai susirūpinę, ypačiai tuo reikalu ir nori jie aukų.

Ką tai visa reiškia? Tai reiškia, kad lenkai rengiasi sukelti mūsų šalyje maištą. Didžponiai organizuojasi, kad Lietuvos vyriausybė negalėtų įvykdinti savo pažadėjimo – duoti žemės tiems, kurie ją taip myli, bet kurie jos neturi.

Lenkų didžponiai rūpinasi, kad Lietuva būtų prikergta į Lenkiją, nes tik tąsyk didžponių reikalai būtų labiau apsaugoti.

Taip, lenkai rengiasi sukelti Lietuvoje maištą.

Ką gi daro vokiečiai, kurie dar tebesėdi mūsų šalyje ir kurie privalėtų jos reikalus geroje tvarkoje atiduoti tikrosios Lietuvos valdžios rankosna.

Jie žiūri pro pirštus, nes jiems, netekus dabar reikiamųjų pajėgų ir netekus vilties Lietuvą sau pasisavinti, rodos, net rūpi, kad lietuviai įgytų sau daugiau priešininkų, rūpi, kad nesusidarytų stipri Lietuvos valdžia ir kad vokiečiai ilgiau galėtų sėdėti Lietuvoje, kištis į mūsų reikalus.

Ką gi turi daryti mūsų žmonės, ką turi daryti Lietuvos valstiečiai? Lietuvos darbo žmonės, kurie nenori didžponių jungo, taip pat turi kas kart stipriau organizuotis, kad laimėjus būsimąją kovąą.

Kaimietis.


Šaltinis: Maištininkai. (1918, Gruodžio 5). Tėvynės sargas (41), p. 3. [žiūrėta 2018-12-03] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45074&seqNr=3

2+