1918 m. gruodžio 28 d. | Lietuvos Vyriausybės raštas Rusijos bolševikų valdžiai

Užsienių reikalų viceministeris p. A. Janulaitis gruodžio 28 dieną išleido Rusijos bolševikų valdžiai raštą, kuriuo protestuoja prieš bolševikų kariuomenės įsiveržimą į Lietuvą ir reikalauja Rusijos bolševikų valdžios padaryti atsakančius žygius, nes priešingame atvėjuje Lietuvos vyriausybė bus priversta stvertis priemonių savo valstybės ribų apginimui.


Šaltinis: Lietuvos Vyriausybės raštas Rusijos bolševikų valdžiai. (1918, Gruodžio 28). Laisvoji Lietuva (12), p. 3. [žiūrėta 2018-12-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832955?exId=113793&seqNr=3

7+