1918 m. gruodžio 23 d. | Pranciškus Žadeikis | Žydų apsaugos milicija

Šiandien paaiškėjo, jog vakar raudonųjų mitinge daugel kas iš jų kalbėjęs prieš žydus, kai kurie net ir pogromą pasiūlę. Šiandien tat pasidarė tarp žydų bruzdėjimai, jie nutarė neatidėliojant tverti savo apsaugos miliciją.

Šiandien paaiškėjo, jog vakar raudonųjų mitinge daugel kas iš jų kalbėjęs prieš žydus, kai kurie net ir pogromą pasiūlę. Šiandien tat pasidarė tarp žydų bruzdėjimai, jie nutarė neatidėliojant tverti savo apsaugos miliciją. Tuomi pasinaudodami ir mes subruzdome tverti sodžiuose sargybos tarnystę. Raudoniesiems tai nepatiko, bet mes pareiškėme: jei žydai gali, kodėl tat mes negalime, juk sodžiai iš tikrųjų nėra saugojami nuo plėšikų. Žydai ne juokais pradėjo raudonųjų bijoti, nors buvo kalbama, būk Rusijoje vieni tik žydai ir palaiką bolševizmą, bet Skuodo bolševikai buvo tokios rūšies, jog jų visiems reikėjo bijoti. Žydai nutarė kreiptis prie anglų Liepojuje ir tam tikslui išrinko du delegatu: Chonę Judelmanną ir Šaafą. Tuodu žydu atėjo pas mane ir prašė, kad aš vokiškai aprašyčiau Skuodo padėtį, juodu gi žadėjo Liepojuje surasti, kas išverstų tai į anglų kalbą. Aš ant greitųjų sustačiau šitokį pranešimą:

Nusidavimai Skuodes ir Sedos apskrityje

Įvykus lapkričio mėnesio pradžioje šių metų ginklų sustabdymui, visi Lietuvos, taip pat Sedos apskrities ir Skuodo, gyventojai subruzdo, kad negidėtiems vokiečių plėšimams ir rikvizicijoms padarius galą. Ta proga pasinaudojo ką tik iš Rusijos pagrįžę bolševikų raugu užsikrėtę žmonės, kad pagriebus valdžią į savo rankas. Pašiepdami paprasčiausias demokratizmo žymes, jie padarė rinkimus ir gyventojus jų valsčiuose verste privertė rinkti bolševikų tarybas. Taip buvo atlikti rinkimai Mosėdyje, Šatėse, Ylakiuose, Kalvarijoje ir kitur. Išrinktieji atstovai iš savo tarpo išrinko Bolševikų apskrities valdybą Sedoje. Skuode žydų bendruomenei ir krikščionims demokratams pasisekė keletą atstovų įterpti į miesto valdybą, bet neilgam. 22 gruodžio įvykdinta pervarta ir bolševikai vieni pagriebė miesto valdybą. Tuojau jie pradėjo veikti tverti Raudonąją armiją, kelti raudoną vėliavą ir turtingesniesiems piliečiams mokesčius uždėlioti. Matomai, jie mano išnaudoti patogią Skuodo geografinę padėtį, kad savo pražūtingą darbą pavarytų Liepojuje, Kurše ir Rytprūsiuose. Skuodo gyventojai maldauja Jo Ekscelenciją anglų eskadros vadą pagalbos ne tik sau, bet ir pavojuje esantiems apylinkės valsčiams.

Žydų g. Vilniuje, 1916 m.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai. Vilnius, 2013, p. 410.

4+