1918 m. gruodžio 18 d. | Vincas Čepinskis | Vilniaus universiteto atgaivinimas

Pirmojo semestro paskaitų planai bus netrukus paskelbti. Bus išvardyti ir profesoriai, ir lektoriai, kurie sutiks darbą pradėti nuo sausio mėnesio.

Lietuvos Valstybės Tarybos priimtas Vilniaus Universiteto Statutas. Universitetas atgaivinamas nuo 1919 m. sausio 1 dienos.

Universitetas turės teologijos, socialinių mokslų, medicinos ir gamtos ir matematikos fakultetus. Prie medicinos fakulteto projektuojama atidaryti veterinarijos institutas, o prie gamtos – agronomijos institutas.

Teologijos ir socialinių mokslų fakultetai bus atidaryti nuo 1919 m. sausio mėn. 1 d. Kiti fakultetai bus atidaryti vėliau, kada bus sutaisytos reikalingos tiems fakultetams mokslo įstaigos – klinikos, laboratorijos, kabinetai ir muzėjai.

Teologijos fakultetas turi tokias katedras: 1) senojo įstatymo Šventaraščio ir archeologijos, 2) naujojo įstatymo Šventaraščio ir archeologijos, 3) dogmatinės teologijos ir dogmatų istorijos, 4) fundamentalinės teologijos, 5) moralinės teologijos, 6) kanonų teisės, 7) pastoralinės teologijos ir liturgikos, 8) Bažnyčios istorijos, 9) patrologijos ir omilektikos.

Socialinių mokslų fakulteto katedros: 1) filosofijos, 2) visuotinės istorijos, 3) Lietuvos istorijos, 4) lietuvių kalbos, 5) lietuvių literatūrs, 6) lenkų kalbos ir literatūros, 7) gudų istorijos, kalbos ir literatūros, 8) visuotinės literatūros, 9) lyginamojo kalbos mokslo, 10) senovės rytų filologijos 11) klasikinės filologijos, 12) slavų filologijos, 13) pedagogikos, 14) bendrosios teisės teorijos, 15) Rymo teisės, 16) civilinės teisės, 17) kriminalinės teisės, 18) valstybinės teisės, 19) administratyvinės teisės, 20) procesų teisės, 21) Lietuvos teisės istorijos, 22) politinės ekonomijos, 23) statistikos, 24) prekybinės teisės, 25) finansų, 26) tautų teisės.

Socialinių mokslų fakultetas turės du skyrius: 1) teisės mokslų ir 2) istorijos bei filologijos mokslų.

Universiteto klausytojai skiriasi į studentus ir laisvuosius klausytojus.

Studentais priimami vyrai ir moters, baigę vidurinį mokslą.

Į teologijos fakultetą priimami tiktai baigę katalikų dvasinę seminariją.

Laisvuoju klausytoju gali būti žmogus ir nebaigęs vidurinio mokslo, jeigu fakultetas pripažins jį tinkamu mokytis aukštojoje mokykloje.

Tiek tikrieji studentai, tiek laisvieji klausytojai moka Universiteto nustatytąjį įrašų mokesnį.

Studentai klauso lekcijų ir atlieka savo praktikos darbus nustatyta fakulteto tvarka.

Baigti universiteto mokslui reikia išbūti universiteto fakulteto nustatytas semestrų skaičius ir atlikti reikalaujami planuose egzaminai ir šiaip darbai. Semestrai, išbūti užsienių universitetuose priskaitomi, jeigu išeiti yra juose reikalaujami dalykai.

Laisvieji klausytojai gali irgi laikyti egzaminus ir atlikti praktikos darbus, jeigu jie išeina tinkamai savo mokslus iš vieno ar kito universiteto nustatytojo kurso. Tad išlaikę egzaminus iš universiteto nustatytų papildomųjų dalykų, gali baigti mokslus kaip tikrieji studentai.

Baigę mokslus studentai gauna tam tikrą diplomą.

Studentai pasiduoda universiteto disciplinai ir už nusidėjimą jai gali būti baudžiami. Juos teisia draugų ir profesorių teismas.

Studentai gali laisvai steigti mokslo ir ekonomines ar kitas reikalingas studentų gyvenimo organizacijas, pranešę apie tai iš anksto rektoriui.

Šita universiteto statuto ištrauka paduodama Lietuvos jaunuomenės žiniai, kuri norėtų Lietuvoje aukštesnįjį mokslą įgyti. Toji jaunuomenė yra kviečiama neatideliojant atsiųsti prašymus su atestatais ar šiaip pažymėjimais apie įgytą mokslo cenzą šiuo adresu: Vilnius, Švietimo Ministerija. Aukštesniųjų mokyklų skyrius.

Prašyme reikia nurodyti pasirinktas sau fakultetas ir skyrius.

Prašymai bus priimami nuo šito atsišaukimo paskelbimo dienos iki 1919 metų sausio 15 dienos.

Dalykas skubotas, kadangi norima, kad universitetas pradėtų funkcionuoti ne vėliau, kaip 1919 metų 15 dieną.

Visos organizacijos darbas universitetui steigti pavestas Švietimo Ministerijos Ministerio patarėjui Mykolui Biržiškai ir aukštųjų mokyklų skyriaus Vedėjui Vincui Čepinskiui, kurie privalo darbuotis artimiausiajame kontakte su Universiteto Komisija, Lietuvos Mokslo Draugijos pastaruoju laiku išskirta.

Reikalingos pastangos bus padarytos sutraukti universitetan visus lietuvius, kurie yra įsižymėję savo darbais toje arba kitoje mokslo srityje. Kur bus savųjų mokslo jėgų stoka, bus kviečiami mokslo žmonės iš svetur.

Be lietuvos kalbos, lekcijos prireikus bus skaitomos ir kitomis kalbomis.

Pirmojo semestro paskaitų planai bus netrukus paskelbti. Bus išvardyti ir profesoriai, ir lektoriai, kurie sutiks darbą pradėti nuo sausio mėnesio.

Aukštųjų mokyklų Skyriaus Vedėjas V. Čepinskas

Vilniaus universitetas ir Generalgubernatūros rūmai, Jan Bułhak, 1915 m. (nuot. http://www.if.vu.lt/83-stojantiesiems/560-istorine-aplinka)


Šaltinis: Vilniaus universiteto atgaivinimas (1918, Gruodžio 19). Tėvynės sargas (43), p. 3-4. [žiūrėta 2018-12-18] Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45076&seqNr=3

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45076&seqNr=4

0