1918 m. gruodžio 17 d. | Dėl bolševikų pavojaus

Gauname patirti, kad pagaliau koalicijos kariuomenių vadas gen. Fochas įsakė vokiečiams ginti Lietuvos valstybės ribas. Bet tie vokiečiai, kurie vedė civilinius mūsų krašto reikalus, gali sau kraustytis, ir jie skubiai kraustosi.

Jeigu vokiečių kareiviai iš Lietuvos išeitų, tai galėtų pas mus ateiti bolševikai, nes lietuviai dar negalėjo surinkti tiek savo kareivių ir sudaryti tokios pajėgos, kad prieš bolševikus nesunkiai galima būtų atsiremti.

Tuo gi tarpu vokiečiai iš mūsų krašto rengiasi visai išvažiuoti. Jie siūlo Lietuvai pačiai gintis, nors lig šiol nedavė jai tinkamai susitvarkyti, nedavė ginklų ir visa, ko yra reikalinga.

Gruodžio mėn. 12 dieną buvo tuo klausimu derybos su vokiečių atstovybe. Derybose iš Lietuvos valdžios pusės dalyvavo ministeris prezidentas prof. Voldemaras, pinigų ministeris M. Yčas, V. Tarybos narys Rozenbaumas (žydas) ir lenkų atstovas Chominskis. Iš vokiečių pusės buvo Zimmerle ir dar keli.

Zimmerle išrodinėjo, kad vokiečiai galį išeiti kada panorėsią, Lietuvos gi valdžios atstovai sakė, kad ne: vokiečiai turi ginti Lietuvos valstybės ribas, kol visa kas čia bus sutvarkyta.

Kadangi abi pusi negalėjo sutikti, tai Lietuvos valdžia nutarė kreiptis tuo reikalu į koaliciją.

Gauname patirti, kad pagaliau koalicijos kariuomenių vadas gen. Fochas įsakė vokiečiams ginti Lietuvos valstybės ribas. Bet tie vokiečiai, kurie vedė civilinius mūsų krašto reikalus, gali sau kraustytis, ir jie skubiai kraustosi.

Prancūzijos generolas, vyriausiasis Vakarų fronto ir Antantės valstybių kariuomenių vadas Ferdinandas Fochas (nuot. https://histoiresensaga.files.wordpress.com/2014/08/foch.jpg)


Šaltinis: Dėl bolševikų pavojaus. (1918, Gruodžio 19). Tėvynės sargas (43), p. 7. [žiūrėta 2018-12-16]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45076&seqNr=7

2+