1918 m. gruodžio 12 d. | Santarvė ir Lietuva

Santarvininkai ateina į šį kraštą jo saugoti ir ginti, padėti kraštui susiorganizuoti, susitvarkyti. Jie duosią pagalbos ir pinigais, ir ginklais, ir kariuomene. Šiomis dienomis Lietuvos vyriausybės atstovai važiuoja tais visais reikalais į Liepoją

Iš delegacijos, kuri Laik.Vyriausybės siųsta važiavo į Liepoją pasitikti santarvininkų – anglų prancūzų – laivyno, patyrėme, kad delegacija laivyno nebeaptikusi, tik patyrusi iš Liepojos miesto valdybos, kad laivyno admirolas Senelair prašęs Liepojos miesto galvos, kad duotų Lietuvos vyriausybei žinią, jog laivynas vėl sugrįšiąs. Prašęs pranešti, kad Lietuvos vyriausybė atsiųstų savo delegaciją, kuri suteiktų santarvininkams žinių apie Lietuvos dabarties stovį, apie tai, ar vokiečiai tebedaro rekvizicijas, ar neveža Vokietijon surekvizuotų daiktų, koks žmonių ūpas, koks finansinis padėjimas ir t. t.

Santarvininkai ateina į šį kraštą jo saugoti ir ginti, padėti kraštui susiorganizuoti, susitvarkyti. Jie duosią pagalbos ir pinigais, ir ginklais, ir kariuomene.

Šiomis dienomis Lietuvos vyriausybės atstovai važiuoja tais visais reikalais į Liepoją.

Vilnius Pirmojo pasaulinio karo metais (nuot. https://www.miestai.net/)


Šaltinis: Santarvė ir Lietuva (1918, Gruodžio 12 ). Lietuvos aidas 155 (203), p. 3. [žiūrėta 2018-11-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66441&seqNr=3

0