1918 m. gruodžio 11 d. | Valdžios reikalu

Dabar laisvas demokratijos laikas. Jie reikalauja tinkamų žmonių. Tikrai tokiais šalies piliečiai pasitikės. Taigi, nepraleiskite laiko ir apsižiūrėkite, kokią turite valdžią. Piliečiai jūsų žingsnius sergi

Kai dar neturėjome savo rankose valdžios, rišome jos klausimus teorija. Daug kalbėjome, mažai tepajėgdami darydami.

Nesenai virto kitaip. Susilaukėme savos valdžios. Tačiau jos veikimas daugeliu atveju maža prityrimo parodo. Nuolatos tenka girdėti, kaip žmonės vienur ir kitur susirūpinę nežino, ko griebtis, kaip tvarkytis. Šalis laisva, tiktai tvarkos trūksta. Susidaro komitetai. Jiems stinga instrukcijų. Apsaugos klausimas palieka padrikas. O čia visur, girdėti, siaučia banditų gaujos. Žmonės nerimastauja. Jie siunčia pasitikėjimo raštus Tarybai ne tiek dėl jos nuopelnų šaliai, kiek tiktai, ištroškę taikos, bijo tvarkos paliesti. Sodžius godžiai laukia nurodymų. Jis pasirengęs didžiausią auką sudėti šaliai. Žinau, daug jaunų vaikinų su savo žirgu laukia skuboto pašaukimo. Tėvynės meilė žmonėse atgijo. Ilgus metus svetimą jungą vilkdami jie gerai suprato, kad kiekviena tauta tiktai savų reikalų težiūri. Šaltai veikti šiuo momentu negalima. Mūsų priešininkai, senasai slibinas lenkai ir „bolševikai“ dirba išsijuosę. Jie drumsčia, kad šalį nuniokotų, jų turtus išplėštų. Regimas pavojus gresia.

Yra skiriami apskričių viršininkai. Dažnai ir jie mažai težino savo užduoties planus, nes jiems veikimo srityje nurodymų neduoda.

Blogiausia tai, kad atsitinka nevykusiai parinktų viršininkų. Atsitinka, kad vyriausybė skiria viršininkus, kurie eina prie V. Tarybą ir prieš pačią vyriausybę.

Nesuprantama. Taryboje yra iš visų kraštų žmonės, kurie turėtų skiriamuosius viršininkus. Nejaugi vis tiek, ar valdininkas demokratas ar biurokratas ar teisingas žmogui?

Dabar laisvas demokratijos laikas. Jie reikalauja tinkamų žmonių. Tikrai tokiais šalies piliečiai pasitikės.

Taigi, nepraleiskite laiko ir apsižiūrėkite, kokią turite valdžią. Piliečiai jūsų žingsnius sergi.

J.J.

Vilnius, apie 1918 m. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Valdžios reikalu (1918, Gruodžio 11). Lietuvos aidas 154 (202), p. 3. [žiūrėta 2018-11-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66442&seqNr=3

0