1918 m. gegužės 30 d. | Rodomieji langai

Gražūs rodomieji langai tai miesto papuošalas. Taigi, sankrovų savininkai, pabandykite rodomuosius savo langus sutvarkyti kultūringai. Jums patiems iš to bus naudos, o šalia to jūs dar pagražinsite savo miesto išvaizdą.

Vaikščiojant miesto gatvėmis galima pastebėti, jog sankrovų savininkai labai mažai tesirūpina languose prekes išdėstyti tvarkoje. Rodosi, kad tokie pirkliai nė nežino, jog į dailiai ir tauriai sudėtas prekes kiekvienam žiūrovui malonu pasižiūrėti, kas paskatina jį ir pirkti. Dažnai rodomosiuose languose esti tikras mišinys: valgomi daiktai padėti tarp kitų prekių, plaukų gruzdinamosios žnyplės, svogūnai, naminiai batai, kiaušiniai, šilkinis skėtis ir kažin kas dar guli greta arba ant kitas kito. Ar čionykščiai pirkliai visai nėra buvę Varšavoje arba kokiame didesniame Vokietijos mieste, kame rodomųjų langų išvaizda esti visai kitokia? Didžiuose Vokietijos miestuose sankrovos tyčia už didžius pinigus samdosi dailininkus, kurie nieko kita neveikia, kaip tiktai tvarko, puošia rodomuosius langus. Kiekvienam aišku, jog tatai yra daroma ne tam, kad tiktai pasidarius išlaidų, bet kad prisitraukus pirkikų. Didžiųjų miestų pirkliai žino, kokis tai svarbus daiktas rodomasis langas Jie žino, jog tauriai laikomas, išpuoštas langas pritraukia pirkikų. Rodomasis langas privalo būti parduodamųjų sankrovoje prekių paroda. Be to rodomasis langas atvaizdina sankrovos savininko pobūdį, visą jo pirkliavimo būdą. Vadinasi, švari sankrova su dailiai priruoštu rodomuoju langu suteikia pirkikui pasitikėjimo. Kiekviena prekė atatinkamai švariai padėta išpuoštoje vietoje gauna prakilnesnės, dailesnės išvaizdos. Savo sankrovos langus dailiai laikantysis pirklys daro garbės visam miestui, nes juk pavienių sankrovų išvaizdoje atsimuša visutinis miesto gatvių vaizdas. Gražūs rodomieji langai tai miesto papuošalas. Taigi, sankrovų savininkai, pabandykite rodomuosius savo langus sutvarkyti kultūringai. Jums patiems iš to bus naudos, o šalia to jūs dar pagražinsite savo miesto išvaizdą.


Šaltinis: Rodomieji langai. (1918, Gegužės 30). Dabartis (65), p. 3. [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23832&seqNr=3

0