1918 m. gegužės 3 d. | Chicagoje

Seredos vakare, Šv. Jurgio parapijinėje svetainėje L. Vyčių 16 kuopa buvo surengus vakarėlį, kuriame dalyvavo kuopos nariai ir keletas svečių. Vakarėlis buvo surengtas su tikslu pagerbti naują šv. Jurgio parapijos kleboną, kun. Al. Krušą. Išpradžių jaunimas žaidė žaislus ir p. B. Janušauskui skambinant ant piano šoko tautiškus šokius.

KARĖS ŽENKLELIUS GALIMA GAUTI “DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE.

Karės ženklelius, taip vadinamus “thrift-stamps” galima gauti pirkti “Draugo” administracijos ofise.
Kiekvienas ženklelis šitą kovo mėnesį kainuoja $4.14. Perkant pirmutinį karės ženklelį pirkėjui duodami
veltui certifikatas, ant kurio reikia lipinti nupirktus kares ženklelius.  Tai labai puikus taupymo būdas. Patartina lietuviams karės ženklelius pirkti. Tuo būdu vyriausybei paskolinti pinigai neša 4 nuošimtį. Vadinasi, yra geriau ir saugiau pinigus paskolinti vyriausybei, ne kaip juos laikyti kur paslė­ptus. Kuodaugiansia lietuviu tegu taupia pinigus pirkdami karės ženklelius.

PUIKUS VAKARĖLIS. 

Seredos vakare, Šv. Jurgio parapijinėje svetainėje L. Vyčių 16 kuopa buvo surengus vakarėlį, kuriame dalyvavo kuopos nariai ir keletas svečių. Vakarėlis buvo surengtas su tikslu pagerbti naują šv. Jurgio parapijos kleboną, kun. Al. Krušą. Išpradžių jaunimas žaidė žaislus ir p. B. Janušauskui skambinant ant piano šoko tautiškus šokius. Pasirodžius svetainėje kun. Krušui, visi jį pasveikino rankų plojimu. Po to vakaro vedėjas p. AI. Zujus pakvietė visus prie stalo ir atkalbėjus maldą, kurią vedė kun. AI. Krušas, tuojau
p-lės E. Gedgaudaite, K. Garuekaitė, M. Bujauskaitė ir Mileriutė pradėjo svečius vaišinti raudonais obuoliais, gardžiais pyragaičiais ir skailia kava, kurią pačios pagamino. Laike užkandžių p. Al. Zujus pasakė įžanginę prakalbėlę, pabrieždamas kokiam tikslui yra surengtas vakarėlis. Užbaigęs prakalbėlę perstatė patarti keletą žodžiu adv. V. Rutkauską, kurs prakalbėdamas linkėjo kun. Krušui darbuotis naujoje parapijoje ir veikti sykiu su jaunimu. Po Rutkauskui buvo perstatyti pakalbėti dar P. Baltutis, n-lė
M. Gurauskaitė, p. B. Janušauskas, p. J. Kudirka, Apv. Dievo par. vargonininkas ir J. Zakas. Visi išreiškė savo geriausius linkėjimus. Pabaigus užkandžiauti visi dar pasilinksminę išsiskirstė i namus pilni gerų įspūdžių.

Iškarpa iš „Draugo“, 1918 m. gegužės 3 d.


Šaltinis: Chicagoje (1918, gegužės 3). Draugas (105), p. 4. [žiūrėta 2018.05.02] Prieiga internete:

http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-05-03-DRAUGAS-i5-8.pdf

0