1918 m. gegužės 27 d. | Paskelbimas frizėrams ir barzdaskučiams

Skutant barzdą reikia tiktai ranka tepti muilo. Įmuilinti teptuku uždrausta. Peilius reikia kas kartą vartojus nuvalyti ir tam tikslui kiekvienoje kirpykloje pastatyti tam tikrą indą su 3 % krezolo miešimu, kuriuo britvą reikia nušluostyti.

Pasiremiant paliepimu Ob. Ost nuo 29. II. 16 ir 10. I. 1917 apie teisę išleisti policinių įsakymų (skaitl. 87 ir 481, įsakymų ir paliep. laiško Ob. Ost) sveikatos reikalams sergėti įsakoma visoms plaukų kirpykloms (frizėrams) ir barzdaskučiams Vilniaus miesto apskrityje štai kas:

1. Skutant barzdą reikia tiktai ranka tepti muilo. Įmuilinti teptuku uždrausta.

2. Peilius reikia kas kartą vartojus nuvalyti ir tam tikslui kiekvienoje kirpykloje pastatyti tam tikrą indą su 3 % krezolo miešimu, kuriuo britvą reikia nušluostyti.

3. Kirpyklose savininkai privalo padėti indą rankoms mazgoti ir rankšluostį. Kirpėjai čia privalo kaskart rankas mazgotis prieš patarnaujant svečiams.

4. Šukos ir šepečiai reikia reguliariškai, kas dieną išvalyti krezol-vandeniu.

5. Rankšluosčiai nušluostyti svečią tegalima tiktai vieną kartą vartoti.

6. Asmenims, kurie matomai serga odos arba plaukų liga, teleista tik tada patarnauti, jeigu jie gali išrodyti apskričio gydytojų paliudymą, jog ta liga nėra užkrečiama.

7. Kiekvienoje plaukų kirpykloje ir barzdos skutykloje reikia pakabinti šitas paskelbimas viešai matomoje vietoje.

Kas prasižengs prieš šitą įsakymą, bus baudžiamas.

Kirpyklos, kame kas yra užsikrėtęs barzdos dedervine arba kitomis užkrečiamomis odos ligomis, bus uždarytos per prievartą, gi prasikaltusieji dar bus baudžiami. Be to, apsirgusis gali juos dar patraukti atsakomybėn.

Vilnius, gegužio 27 d. 1918 m.

Militärkreisamt Wilna-Stadt.

Der Stadthauptmann. Polizeiverwaltung.

I . V.: Kessler, Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Birželio 4). Dabartis (67), p. 4. [žiūrėta 2018-05-17] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23844&seqNr=4

0