1918 m. gegužės 25 d. | Farmaceutams!

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę reikia tikėtis, kad farmaceutų reikalai bus pavesti patiems farmaceutams tvarkyti. Kokia bus mūsų vaistinė Lietuvoje, ar valstybės monopolizuota, ar privatinė, parodys ateitis

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę reikia tikėtis, kad farmaceutų reikalai bus pavesti patiems farmaceutams tvarkyti. Kokia bus mūsų vaistinė Lietuvoje, ar valstybės monopolizuota, ar privatinė, parodys ateitis. Lietuvių Farmaceutų sąjungos Maskvoje suvažiavimo nuomone, jei vaistinė nebus monopolizuota, turi būti panaikintos privilegijos ir aptiekos sankrovos. Turi būti leista liuosai atidarinėti kiekvienam vaistinė su sąlyga, kad vedėjas būtų ne žemesnio mokslo, kaip provizoriaus. Vaistinė gi turi būti įtaisyta mokslo ir technikos reikalavimais. Galutinai šis klausimas išrišti palikta farmaceutų susivažiavimui po karo Lietuvoje. Jau metas pradėti galvoti apie įsteigimą savo kooperatyvo – aptiekos sandėlio su laboratorija, kad prašalintume spekuliaciją vaistais. Čia surastų darbo daugelis grįžtančiųjų farmaceutų. Taigi draugų prašome dėl šių klausimų pagalvoti ir tarto savo žodį. Pakol kas grįžtantiems malonu žinoti:

1) Kur vaistinė buvo ligi karo, o dabar nebėra.

2) Kur vaistinė parduodama.

3) Kam ir koki reikalingi tarnautojai.

Laikinai šiais reikalais prašom kreiptis „L.Aido“ administracijos adresu, pažymėjus „Farmaceutams“

Lietuvių farmaceutų Sąjungos nariai

J. Tartila

J. Putna

K.Markūnas


Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Šaltinis: Farmaceutams! (1918, Gegužės 25). Lietuvos aidas 61 (109), p. 2. [žiūrėta 2018-05-14]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66450&seqNr=2

0