1918 m. gegužės 21 d. | Slaptas pirkliavimas

Pirkliai rytais anksti išeina už miesto pasitikti atvažiuojančių ūkininkų, užperka jų prekes, o paskui daug brangiau parduoda kitiems. Rodosi, panašiai verčiamasi visuose miestuose.

Iš Suvalkų mums rašo: kaip Vokietijoje, taip pat ir užimtame krašte rytuose maistas yra taisyklingai padalintas. Kiekviena šeima turi savo mitimo kortą, su kuria gauna nusipirkti tiek, kiek pramitimui reikalinga. Šita sistema pasirodė gera ir naudinga visuomenei, todėl nėra reikalo ji panaikinti. Bet šalia to visuose rytų miestuose dar gaunama šį tą nusipirkti be kortų, nors tąsyk reikia ir daug brangiau užmokėti negu valdiškai nustatyta. Ir tos be kortų gaunamos prekės yra gautinos visuomenei, o ne tiktai keletai gyventojų. Bet rodosi, daugelyje miestų elgiamasi priešingai. Dalykai visai aiškūs. Kada ūkininkai rytą anksti atvažiuoja į miestą, tai paprastai iš savo pertekliaus atveža, ko miestui trūksta. Mieste žinoma užmoka daugiau, negu mokama vokiečių valdžios; ir tų prekių turėtų gauti nusipirkt visi. Gi kas darosi dabarties? Pirkliai rytais anksti išeina už miesto pasitikti atvažiuojančių ūkininkų, užperka jų prekes, o paskui daug brangiau parduoda kitiems. Rodosi, panašiai verčiamasi visuose miestuose. Suvalkuose, kame labai plačiai varoma slaptoji prekyba, dabar policija ėmė aštriau į tai žiūrėti. Sukčiai pelnininkai pastarose dienose policijai turėjo atiduoti didoką išteklių slapta užpirktų maisto prekių. Policija išleido paliepimą, kad uždrausta pirkliams pirkti prekių vis tiek, kur. Pirkliai visas savo prekes privalo įsipirkti viešoje rinkoje, ne kitur. Kuris prasižengs tam įsakymui, bus aštriai baudžiamas. Tikimasi, kad per tai vėl iš lėto pasiseks pagrįžti prie normalio padėjimo.


Šaltinis: Slaptas pirkliavimas. (1918, Gegužės 21). Dabartis (60-1), p. 3. [žiūrėta 2018-05-02] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23837&seqNr=3

0