1918 m. gegužės 18 d. | Lietuviai Amerikoje

Pereitą nedėldienį po pamokslui klebonas persergėjo vietos jaunimą ir jaunuolių tėvus, kad jie būtų atsargesni su mūsų raudoniaisiais socijalistais, kurie gana gudriais budais gaudo į savo pinkles mūsų jaunimą. Mat jau čia kelintas mėnuo kaip vargais negalais gyvuoja socijalistų “Aido” choras, kurį veda nusmukęs katalikas Vaitelis.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Leopold Brodovicz, žinomas vietiniams lietuviams apgavikas, geg. 9 d. likosi suarėštuotas ir patupdytas kalėjimam. Jis yra kaltinamas už prigaudinėjimą lietuvių su savo šundaktaryste ir kolektavimu pinigų pastatimui ant Marso ligonbučio lietuviams. Gale buvo sudaręs kampaniją uždėti vaistnyčią, kuri jam ir
atnešė pražūtį, inkliuvo į senai pastatyto jam nuo valdžios kilpas.

Yra pranešama, kad tasai latras daug lietuvių yra prigavęs ir išnaudojęs. Jis buvo ir Chicagoje ir Cicero taipgi jį žino. Tai mat, kaip mūsų geraširdžiai žmoneliai išnaudojami.

Teisybę Mylįs

KENOSHA, WIS.

Pereitą nedėldienį po pamokslui klebonas persergėjo vietos jaunimą ir jaunuolių tėvus, kad jie būtų atsargesni su mūsų raudoniaisiais socijalistais, kurie gana gudriais budais gaudo į savo pinkles mūsų jaunimą. Mat jau čia kelintas mėnuo kaip vargais negalais gyvuoja socijalistų “Aido” choras, kurį veda nusmukęs katalikas Vaitelis. Kad sustiprinus choro pajė­gas mūsų bolševikai sumanė šauktis pagelbos prie vietinio katalikiško jaunimo įtikrindami jiems, kad buk esą, ne socijalistų choras, bet “Aido ”
choras, laisvų laisviausis choras! Dabar klausimas keno tas “Aidas?” — Ogi socijalistų 58 kuopos.

Keletą jaunų mergaičių pasisekė jiems privilioti ir ką gi jos ten išmoko? Štai pasekmes: pirmutinė užduotis, tai išniekinimas bažnvčios ir klebono, nes nebūtus daiktus jau pasakoja savo draugėms. Ir iš kurgi tos jaunuolės to mokslo prisisėmė? Naujienų dar nepaskaito, nes čia gimę ir augę. Taigi suprantam, kad bedieviai tiesiog į ausis prikalbėjo ir sukėlė jaunutėse širdyse neapykantą . Tai faktas. Prie kokių pristosi tokiu pats pastosi.

Štai “Naujienų” No. 11C koks ten “Aido” choristas nusiskundžia, kad, girdi, mū­sų klebonas per pamokslą vietoj Dievo žodžio pamokinus kamuojasi su socijalistais ir ne kiek už juos neužtaria, bet dar priešingai jaunimui pataria prie vyčių prisirašyti. Mat vyčiai, tai socijalistams pragaištis…

Ponai socijalistai: mes be jus visuomet apsieiname, o jeigu jus be mūsų negalite apsieiti, tai nei nesvajokit nieko prakilnesnio. Brangus jaunime! Buk atsargus su tais najutiniais paukščiais, kad kartais į pakaušį neįsiveltų.

Lietuva katalikiška, mūsų tėvai buvo katalikai ir mes bukime tokiais.

Jaunimo sielos sužadinimas, tai sveika katalikiška organizacija.

Kam gi verta gėlė, kuri iš­duoda dvokiantį kvapą? Tokios pat vertės jauniukaitis ar mergaitė, jei netenka doros, garbingo vardo.

Berželis.


Privati kario Francis P. Judkins Suvienytų Valstijų vėliava. 1918 m.


Šaltinis: Lietuviai Amerikoje (1918, gegužės 18). Draugas (118), p. 3. [žiūrėta 2018.05.16]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-05-18-DRAUGAS.pdf

0