1918 m. gegužės 16 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas

Sulig aukštesnio paliepimo šituo savo įsakymu uždedu saugomąjį areštą ant visų Vilnaus miesto apskrityje esamų kontroliuojamų, registruojamų ir užrašomų kasų, kasų apdarų ir pavienių dalių, kurios ar visos, arba dalinai varinės arba variu maišytos (misinginės, rotgusinės, tombakinės, žalvarinės).

Sulig aukštesnio paliepimo šituo savo įsakymu uždedu saugomąjį areštą ant visų Vilnaus miesto apskrityje esamų kontroliuojamų, registruojamų ir užrašomų kasų, kasų apdarų ir pavienių dalių, kurios ar visos, arba dalinai varinės arba variu maišytos (misinginės, rotgusinės, tombakinės, žalvarinės). Kas Vilniaus miesto apskrityje turi tokių kontroliuojamų, registruojamų ir užrašomų kasų arba jų apdarų ir pavienių viršaus minėtų dalių, šituo įsakymu šaukiamas savo varinius arba dalinai varinius apdarus ir pavienias apdarų dalis priduoti sąrašan vėliausiai ligi gegužio 31 d. 1918 žemiau pasirašiusiam miesto viršininkui Dominikonų gatv. 3, kambarys 69, tarp 8 ir 1 prieš pietus, arba 4 ir 8 val. po pietų. Kas turi varinių arba variu maišytų apdarų ir pavienių dalių ir nepildys šito įsakymo arba nepraneš laiku, bus baudžiamas.

Vilnius, gegužio 16 d. 1918

Der Stadthauptmann

Pauly

Hauptmann d. R.


Vilnius. Apie 1918 m.


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Gegužės 23). Dabartis (62), p. 4. [žiūrėta 2018-05-04] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23835&seqNr=4

0