1918 m. gegužės 1 d. | Pranciškus Žadeikis | Skuodo vartotojų bendrovės įsteigimas

Vokiečiai aiškiai matė, jog lietuviai jais nepasitiki, neduoda jiems savo skatikų nei pauostyti, nededa į jų taupomąsias kasas, neperka paskolų ir t.t. Jie sumanė tat vartotojų bendrovę įsteigti, kurių visa apyvarta turės būti jų rankose, nes be jų nebus galima gauti prekių.

Vokiečiai neužmiršo ir vartotojų bendrovėmis pasirūpinti. Kai kame vėliau, kai kame anksčiau jie suskato raginti žmones prie tų bendrovių prisidėti. Skuode net seniūnai suvarydavo žmones pas viršaitį, ir jis beveik priverstinai juos įrašydavo nariais.

Vokiečiai aiškiai matė, jog lietuviai jais nepasitiki, neduoda jiems savo skatikų nei pauostyti, nededa į jų taupomąsias kasas, neperka paskolų ir t.t. Jie sumanė tat vartotojų bendrovę įsteigti, kurių visa apyvarta turės būti jų rankose, nes be jų nebus galima gauti prekių.

Pačioje pradžioje gegužės mėnesio liko sušauktas pirmasai susirinkimas. Atvyko apskrities viršininkas ponas Mossneris, jis pats skaitė vokiškus įstatus, bi kam verčiant lietuviškai.

Pajai liko nustatyti gana dideli – net po 300 markių, nes vokiečiai buvo įsitikinę, kad lietuviai turi pinigų glėbiais.

Žmonės sudėjo tą dieną 25 tūkstančius markių, kurie ir liko patalpinti Liepojuje, „Deutsche Bank“ skyriuje. Už labai nedidelę sumą liko nupirkta kibirų, retežių, lopetų, vinių, degtukų, šiaip kitokių prekių nelabai matėsi.

Už visus įrašomuosius pinigus nupirkta aštuntoji vokiečių paskola, nes tuomi, pasak viršininko nuomonės, esą reikalinga pasigerinti aukštesnei vyriausybei, kad jinai būtų bendrovei maloni.

Į bendrovės vedėjus išrinkta: 1) Skuodo viršaitis Rückwarthas, 2) malūnininkas Hugo Ehlertas ir 3) Jonas Mackevičius.

Krautuvės vedėju pasamdytas Kazimieras Jazbutis, ir krautuvė pradėjo veikti ir lig šiai dienai tebeveikia. Kretingoje vokiečiai irgi mėgino tokią bendrovę įsteigti. Kretingos apskrities viršininkas sukvietė kai kuriuos kunigus pasitarti, pavaišino juos, bet kanauninkas P. Urbonavičius atvirai pasakė, jog „mes vokiečiams neužsitikime, todėl ir prie to darbo neprisidėsime“.

Skuodas, 1916 m.


Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 348-349.

0